Title: Balistický chronometr
Other Titles: Ballistic chronometer
Authors: Trávníček, Pavel
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48945
Keywords: balistický chronometr;balistický chronograf;lcd displej;mikrokontrolér atmega 16a-pu;chrono;sportovní střelba;měření rychlosti projektilu
Keywords in different language: ballistic chronometer;ballistic chronograph;lcd display;microcontroller atmega 16a-pu;chrono;sport shooting;projektile velocity measurement
Abstract: Cílem této bakalářské práce byla realizace balistického chronometru. Jedná se o elektronické zařízení, které dokáže změřit rychlost vystřeleného projektilu ze zbraně. Zařízení je tvořeno dvěma optickými závorami, které tvoří dvě klíčové součástky, a to vysílač (IR LED dioda) a přijímač (OPL550A). Balistický chronometr jsou v podstatě stopky, které začnou čítat, když projektil přeruší první optickou závoru a zastaví čítání při přerušení druhé optické závory. Díky tomu je známá doba (t) průletu projektilu mezi závorami a vzdálenost (s) závor je pevně daná konstrukcí. Nakonec mikrokontrolér ATmega16A provede výpočet rychlosti ze vzorce v = s/t a vypočtená rychlost se poté zobrazí na LCD displeji.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis was the implementation of a ballistic chronometer. It is an electronic device that can measure the speed of a projectile fired from a weapon. The device is consist of two optical barriers, which form two essential components, namely transmitter (IR LED diode) and a receiver (OPL550A). A ballistic chronometer is basically a stopwatch that start counting when a projectile interrupts the first optical barrier and stops counting when the projectile interrupts the second optical barrier. As a result, the time (t) of flight of the projectile between the barriers and the distance (s) of the barriers is given by construction. Finally, the microcontroller ATmega16A calculates the speed from the formula v = s/t and calculated velocity is then displayed on LCD display.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Balisticky chronometr.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39,54 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce36,88 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.