Title: Etické aspekty dárcovství orgánů v perioperační péči
Other Titles: Ethical aspects of organ donation in perioperative care
Authors: Branková, Anna
Advisor: Horová Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48967
Keywords: etické aspekty;perioperační péče;vzdělávání;dárcovství orgánů
Keywords in different language: ethical aspects;perioperative care;education;organ donation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku etických aspektů dárcovství orgánů v perioperační péči. Naše práce je zpracována jako přehledová studie. Zaměřili jsme se zejména na vyhledávání a porovnávání dostupných odborných zdrojů. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na důležitost vzdělávání sester v perioperační péči. Druhá kapitola je primárně zaměřena na etickou problematiku dárcovství orgánů, ve které zjišťujeme etické aspekty, nejvíce se dotýkající dané problematiky. V naší práci se zabýváme oblastmi této problematiky, ve kterých je důležité co nejvíce eliminovat ovlivnitelné aspekty. Můžeme zde zařadit například vzdělávání sester v perioperační péči nebo celkovou informovanost široké laické populace o etických aspektech transplantací orgánů.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the ethical aspects of organ donation in perioperative care. Our thesis is prepared as a review study. In particular, we focused on searching and comparing available professional sources. The thesis is divided into two main chapters. The first chapter focuses on the importance of nurse education in perioperative care. The second chapter is primarily focused on the ethical issues of organ donation, in which we identify the ethical aspects most relevant to the issue. In our work, we address the areas of this issue where it is important to eliminate the most influential aspects. We can include here, for example, the education of nurses in perioperative care or the general awareness of the general lay population about the ethical aspects of organ transplantation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brankova_Anna_VSS_BP.pdfPlný text práce453,27 kBAdobe PDFView/Open
Brankova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,07 kBAdobe PDFView/Open
Brankova_PO.pdfPosudek oponenta práce352,93 kBAdobe PDFView/Open
Brankova_H.pdfPrůběh obhajoby práce364,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.