Title: Negativa života psoriatika
Other Titles: Life negative aspects of people with psoriatis
Authors: Čížková, Jana
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Hurtová Jitka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48970
Keywords: psoriáza;kůže;kvalita života;psychika
Keywords in different language: psoriasis;skin;quality of life;psychic
Abstract: V této bakalářské práci se zabýváme negativy života psoriatika, jaké negativa ovlivňu-jí život. Teoretická část se věnuje psoriáze jako celku. Popisuje základní informace, uvádí komorbidity psoriázy, její formy, léčebné metody, rizikové faktory, historii, anatomické a histologické nálezy oproti normálnímu stavu kůže. Praktická část bakalářské práce je vypracována formou kvalitativního výzkumu. Vý-zkumného šetření se účastnili tři participanti, se kterými byl veden polostrukturovaný rozho-vor o negativech ovlivňujících život psoriatika.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis, we deal with the negatives of psoriatic life, what negatives affect life. The theoretical part deals with psoriasis as a whole. It describes the basic information, lists the comorbidities of psoriasis, its forms, treatment methods, risk factors, history, anatomical and histological findings compared to the normal condition of the skin. The practical part of the bachelor thesis is developed in the form of qualitative re-search. Three participants took part in the research, with whom a semi-structured interview was conducted about the negatives affecting the life of psoriatic medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cizkova_Jana_VSS_BP.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova_PV.pdfPosudek vedoucího práce350,98 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova_PO.pdfPosudek oponenta práce345,3 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova_H.pdfPrůběh obhajoby práce417,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.