Title: Vliv sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy.
Other Titles: The influence of the social environment on the development of eating disorders.
Authors: Lihlová, Nikol
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48976
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;perfekcionismus;vlivy prostředí;vlivy médií
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;perfectionism;sociological causes;media causes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy (PPP). Kvalifikační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí jednotlivých PPP, rozebírá vlivy, které vedly ke vzniku onemocnění. Dále se zabývá klinickým obrazem, komplikacemi, ale také léčbou poruch příjmu potravy. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením pomocí rozhovoru se dvěma participant-kama, které si léčí/léčily s danou problematikou a zkoumá vlivy sociálních sítích, vliv rodinného či školního prostředí, přátel a společnosti. Výstupem do zdravotnické praxe jsou dvě edukační tabulky. První se zaměřuje na změny chování u nemocného, druhý poskytuje rady pro pečující. Posledním výstupem je leták, jež upozorňuje na věty, které nemocnému rozhodně neříkat.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the influence of social environment and the emergence of eating disorders. This qualifying thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is associated with defying various eating disorders, analyzing the influences that lead to their formation by clinical screening, complications of the eating disorder, it's potential treatment and lastly any complications of that particular treatment. The practical part is formed by investigative research by interviewing two female participants who were treated with such matters. The interviews will investigate the connection of having the condition with the impact of social media, family, friends, school environment and the influence of society in general. The output to medical practice are two educational tables. The first focuses on changes in the patient's behavior, the second provides advice for caregivers. The last output is the leaflet that draws attention to sentences that the caregivers should definitely not say to the patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lihlova_Nikol_VSS_BP.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Lihlova _PV.pdfPosudek vedoucího práce322,86 kBAdobe PDFView/Open
Lihlova_PO.pdfPosudek oponenta práce344,88 kBAdobe PDFView/Open
Lihlova_H.pdfPrůběh obhajoby práce445,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.