Title: Stigmatizace a sebestigmatizace lidí s duševní poruchou
Other Titles: Stigmatisation and self-stigmatisation of people with a mental illness
Authors: Maršíková, Jana
Advisor: Moravec Petr, Mgr.
Referee: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48977
Keywords: stigma;duševní onemocnění;stigmatizace;sebestigmatizace;zotavení
Keywords in different language: stigma;mental illness;stigmatisation;self-stigmatisation;recovery
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stigmatizace a sebestigmatizace lidí s duševním onemocněním. Cílem práce je zmapovat subjektivně vnímanou stigmatizaci a následnou sebestigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou hloubkových rozhovorů se šesti lidmi s diagnostikovaným duševním onemocněním. Výsledky ukazují, že se respondenti se stigmatizací potýkají často ze strany svých nejbližších, jejichž negativní postoje vycházejí z nepochopení a nedostatečné znalosti problematiky duševních nemocí. Zvlášť problematickou se jevila stigmatizace ze strany zdravotnického personálu na psychiatrických uzavřených odděleních nemocnic. Souvislost mezi respondenty pociťovanou stigmatizací a následnou sebestigmatizací byla prokázána, obdobně jako subjektivně snížená kvalita jejich života v důsledku mnohých omezení, která s sebou duševní onemocnění přináší. Závěrečná diskuse předkládá dosažené výsledky ve srovnání s českými i zahraničními studiemi, včetně doporučení pro praxi určeného studentům programu Všeobecné ošetřovatelství.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of stigmatization and self-stigmatization of people with mental illness. The aim of the thesis is to map the subjectively perceived stigmatization and subsequent self-stigmatization of people with mental illness. Qualitative research was carried out by the method of in-depth interviews with six people with diagnosed mental disorder. The results show that respondents often struggle with stigmatization from their closest ones, whose negative attitudes are based on misunderstanding and lack of knowledge of the issue of mental illness. Particularly problematic appeared to be the stigma-tization from medical staff in hospital psychiatric closed wards. The link between respondents felt stigmatization and subsequent self-stigmatization was proven, similarly as the subjectively decreased quality of their life due to the many limitations their mental illness brings. The final discussion presents the achieved results compared to Czech and foreign studies, including a recommendation for practice addressed to students of the General Nursing discipline.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marsikova_Jana_VSS_BP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Marsikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce311,23 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova_PO.pdfPosudek oponenta práce422,93 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce423,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.