Title: Herní terapie a její možnosti v poskytování ošetřovatelské péče na pediatrii
Other Titles: Game therapy and its possibilities in providing nursing care in pediatrics
Authors: Zemanová, Kristýna
Advisor: Grejcarová Jaroslava, Mgr.
Referee: Horová Jana, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48987
Keywords: herní terapie;herní specialista;herní terapeut;pediatrie;terapeutická hra
Keywords in different language: play therapy;play specialist;play therapist;pediatrics;therapeutic play
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá herní terapií a jejími možnostmi v poskytování ošetřovatelské péče v pediatrii. Teoretická část popisuje definici herní terapie, historii herní terapie, formy herní terapie využívané v pediatrii, tři vybrané teoretické přístupy k herní terapii a profesi herního specialisty. K naplnění cílů práce byl využit kvalitativní výzkum. Pomocí rozhovorů bylo analyzováno využívání herní terapie v ošetřovatelské péči na pediatrii v chomutovské nemocnici. Výsledky mimo jiné ukazují, že herní terapii zde provádí pedagogičtí pracovníci a herní terapie je zde poskytována pouze u hospitalizovaných dětí. Na základě získaných výsledků byla vypracována doporučení pro praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with play therapy and its possibilities in providing nursing care in pediatrics. The theoretical part describes the definition of play therapy, the history of play therapy, forms of play therapy used in pediatrics, three selected theoretical approaches to play therapy and the profession of play specialist. Qualitative research was used to meet the objectives of the work. The use of play therapy in pediatric nursing care at the Chomutov hospital was analyzed through interviews. The results show, among other things, that play therapy is performed by pedagogical staff and play therapy is provided here only for hospitalized children. Based on the obtained results, recommendations for practice were developed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zemanova_Kristyna_VSS_BP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_PV.pdfPosudek vedoucího práce325,87 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_PO.pdfPosudek oponenta práce342,97 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_H.pdfPrůběh obhajoby práce435,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.