Title: AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Múčková, Nela
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Majerová Eva, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49048
Keywords: autorská kniha;ruční vazba;22;ilustrace;ruční práce;kapitálky;autorská ořízka;umělé vazy;seberozvoj
Keywords in different language: authors book;handmade;ilustrations;selfdevelopment
Abstract: Výsledným produktem mé bakalářské práce je autorská kniha na téma dvacetdva. Kniha se zabývá pomocí různých situací a útržků z mé paměti, mými prvními dvacetidvoulety na světě. Text je rozdělen do čtyř mnou psaných kapitol a páté, která je určená pro dopsání čtenářem. Autorská kniha je zpracována ručně šitou vazbou, je vložena do polokůže s umělými vazy, má autorskou ořízku, ručně šité kapitálky a je rozdělena na dvě části pomocí dvou hřbetníků. V jedné ze dvou části je popsány můj příběh, příběh mých pocitů a emocí usazených do různých zásadních situací, které se odehrály v mém životě. Druhá část knihy dává čtenářovi prostor zapojit se do děje knihy. To z jaké strany čtenář začne knihu číst je jen na něj bude to mít však zásadní vliv na jeho myšlenkové pochody a celkový závěr knihy. Text je doplněný ilustracemi, které byly vytvořeny mými dvoumi nejoblíbenějšími technikami, což je kresba pastelkami společně s perokresbou. Celým příběhem vás provede zlatá ryba s hejnem ryb, které jsou vytištěny na pauzovací papíru. Ten umožňuje průhlednost nejen mezi ilustracemi, ale i texty. Cílem mé práce bylo prohloubit své knihařské a kresliřské dovednosti a otevřít se mým nejbližším. Jelikož se kniha snaží pojednávat o mých pocitech a emocích, které normálně neumím dávat jasně najevo a držím je v sobě. Cílovou skupinou jsou tedy mí přátelé a rodina. Kniha by jim mohla osvětlit mé chování v různých situacích našich společně trávených chvil. Přála bych si, aby v ní našli odpovědi, které jim nedokáži říct a kvůli kterým mi občas nerozumí.
Abstract in different language: The final product of my bachelor's thesis is an author's book on the topic of twenty-two. The book deals with various situations and fragments from my memory, my first twenty-two years in the world. The text is divided into four chapters written by me and the fifth, which is intended for completion by the reader. The author's book is made by hand-sewn binding, it is inserted into a semi-leather with artificial bindings, it has an author's cut, hand-sewn capitals and it is divided into two parts by means of two spines. One of the two parts describes my story, the story of my feelings and emotions set in the various crucial situations that have taken place in my life. The second part of the book gives reader the space to get involved in the story of the book. However, which way the reader starts reading the book is up to him, but it will have a major impact on his thought processes and the overall conclusion of the book. The text is accompanied by illustrations, which were created by my two most popular techniques, which is crayon drawing together with line drawing. The whole story will be guided by a goldfish with a school of fish, which are printed on tracing paper. This allows transparency not only between illustrations but also texts. The goal of my work was to deepen my bookbinding and drawing skills and to open up to my loved ones. Because the book tries to deal with my feelings and emotions, which I normally can't express clearly and keep in me. So my target group is my friends and family. The book could shed light on my behavior in the various situations of our moments spent together. I wish they could find answers in the book that I can't tell them and because of which they sometimes don't understand me.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka cast.pdfPlný text práce13,02 MBAdobe PDFView/Open
MUCKOVA.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
MUCKOVA_0.docPosudek oponenta práce54 kBMicrosoft WordView/Open
MUCKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce335,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.