Title: Náhrada kovové lopatky ventilátoru sendvičovou lopatkou
Authors: Patková, Kateřina
Advisor: Laš Vladislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Sedláček František, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49080
Keywords: lopatka ventilátoru;sendvičový materiál;numerické řešení;průhyb;modální analýza;náhrada
Keywords in different language: fan blade;sandwich material;numerical solution;deflection;modal analysis;replacement
Abstract: Níže uvedená bakalářská práce se zabývá náhradou kovové lopatky sendvičovou lopatkou a zároveň ověření numerického řešení. První teoretická část se zabývá odvozením rovnic pro průhyb sendvičového nosníku laminátovou teorií a sendvičovou teorií. V kapitole analytické řešení průhybu sendvičového nosníku se řeší konkrétní úloha s materiálovými parametry a okrajovými podmínkami, pomocí laminátové a sendvičové teorie, výsledky se porovnávají s výsledky z kapitoly numerické řešení průhybu sendvičového nosníku, v této kapitole se průhyb řeší v softwaru Abaqus. Po ověření numerického řešení se dostáváme k poslední kapitole, a to je náhrada kovové lopatky sendvičovou lopatkou ventilátoru. Zde se porovnává experimentální měření obou lopatek s numerickými výpočty, zkoumá se průhyb lopatek a modální analýza.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the replacement of a metal blade with a sandwich blade and at the same time the verification of the numerical solution. The first theoretical part deals with the derivation of equations for sandwich beam deflection by laminate theory and sandwich theory. In the chapter of analytical solution of sandwich beam deflection, a specific problem with material parameters and boundary conditions is solved, using laminate and sandwich theory, the results are compared with the results from the chapter numerical solution of sandwich beam deflection, in this chapter, deflection is solved in the Abaqus software. After verifying the numerical solution, we come to the last chapter and that is the replacement of the metal blade with a sandwich fan blade. Experimental measurements of both blades are compared with numerical calculations, deflection of the blades and modal analysis are examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final_BP_patkova.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Patkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce99,35 kBAdobe PDFView/Open
Patkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce54,64 kBAdobe PDFView/Open
Patkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce284,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.