Title: Novostavba polikliniky a pavilonu jednodenní chirurgie
Authors: Šatra, Filip
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49084
Keywords: zdravotnický komplex;poliklinika;pavilon jednodenní chirurgie;bezbariérovost;železobeton;železobetonový skelet;projektová dokumentace;stavební povolení;revit;požárně bezpečnostní řešení;tepelná technika
Keywords in different language: medical complex;polyclinic;short-term surgery pavilion;accessibility;reinforced concrete;reinforced concrete column system;project documentation;building permit;revit;fire safety solutions;thermal engineering
Abstract: Náplní bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení zdravotnického komplexu dle platných zákonů, vyhlášek a norem. Zdravotnické zařízení se skládá ze čtyřpodlažního objektu polikliniky a trojpodlažního pavilonu jednodenní chirurgie. Dále se práce zabývá statickým návrhem a posouzením tří nosných částí objektu (lokálně podporovaná deska, železobetonový sloup a základová patka ze železobetonu), požárně bezpečnostním řešením objektu, požadavky na zdravotnická zařízení, řešením objektu z hlediska tepelné techniky a seminárním tématem bakalářské práce na téma bezbariérovost staveb. Výkresová část byla zpracována v programu Revit 2018. Pro výpočty ve statické části byl použit program FIN EC 2021 a program Halfen - HDB 13.61. Pro posouzení tepelně technických vlastností byl použit program Teplo 2017. Dále byly pro vypracování této bakalářské práce využity programy Microsoft Word a Microsoft Excel.
Abstract in different language: The content of this bachelor's thesis is the elaboration of project documentation for a building permit of a medical complex according to valid laws, decrees and local standarts. The medical complex consists of a four-storey polyclinic building and a three-storey short-term surgery pavilion. Furthemore, the thesis deals with a static solution of load-bearing parts of the building (locally supported plate, reinforced concrete column and reinforced concrete footing), fire safety solution, requirements for medical facilities, building solutions in terms of thermal engineering and an extension topic of the thesis on the topic of accessibility. The project part was processed in the Revit 2018 program. The Fin EC 2021 program and the Halfen - HDB 13.61 program were used for the calculations in the static part of thesis. The program Teplo 2017 was used to assessment the thermal engineering properties. In addition, Microsoft Word and Microsoft Excel were used for elaboration of this bachelor's thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_FS_final.pdfPlný text práce22,92 MBAdobe PDFView/Open
Satra_oponent.pdfPosudek oponenta práce650,12 kBAdobe PDFView/Open
Satra_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,93 kBAdobe PDFView/Open
Satra_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce241,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.