Title: Modelování proudění krve v 1D modelech arterií s uvažováním \\ poddajnosti cévních stěn
Authors: Augustiňák, Tomáš
Advisor: Vimmr Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jonášová Alena, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49085
Keywords: 1d model proudění krve;windkessel model;metoda konečných objemů;maccormackovo schéma;karotická bifurkace;poddajná cévní stěna
Keywords in different language: 1d blood flow model;windkessel model;finite volume method;maccormack scheme;carotic bifurcation;elastic vascular wall
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je sestavit a numericky vyřešit matematický model popisující nestacionární proudění nestlačitelné kapaliny v 1D poddajné trubici, které by svým charakterem aproximovalo pulzační tok krve v přímém segmentu poddajné artérie. Kromě shrnutí hlavních matematických principů a předpokladů spjatých s užitím tohoto typu modelu je obsahem práce rovněž jeho zobecnění pro případ cévní bifurkace. Vyvinutý výpočetní algoritmus, založený na metodě konečných objemů v kombinaci s explicitním MacCormackovým schématem, byl nejprve verifikován na příkladu 1D arteriálního segmentu a poté aplikován pro řešení pulzačního proudění krve v 1D modelu karotické bifurkace. Pro dosažení fyziologicky korektních tokových podmínek a pro aproximaci chování periferního krevního oběhu byl na výstupech 1D segmentů aplikován 0D model ve formě tříprvkového Windkessel modelu (RCR model).
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to derive and solve a mathematical model of unsteady flow of an incompressible fluid in 1D compliant vessel that approximates the pulsatile blood flow in a straight segment of a compliant artery. In addition to summarizing the main mathematical principles and assumptions connected to using this model, this thesis also contains its generalization to an arterial bifurcation. The algorithm we develop is based on the finite volume method (FVM) and is verified on 1D arterial segment. It is then applied to the solution of pulsatile blood flow in 1D model of a carotic bifurcation. To ensure physiologically relevant flow conditions and approximate the behavior of peripheral blood circulation, RCR Windkessel models are applied to the outlets of 1D segments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Augustinak_oponent.pdfPosudek oponenta práce166,68 kBAdobe PDFView/Open
Augustinak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,68 kBAdobe PDFView/Open
Augustinak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.