Title: Nástroj pro tvorbu a interpretaci vývojových diagramů
Other Titles: A Tool for Creation and Interpretation of Flowcharts
Authors: Zábran, Marek
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Mouček Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49098
Keywords: vývojové diagramy;vizualizace;interprety kódu;počítačové algoritmy;grafické knihovny;grafy;výuka programování;algoritmizace;implementace programu;editor
Keywords in different language: flowcharts;visualization;code interprets;computer algorithms;graphic libraries;graphs;teaching of programming;algorithmization;program implementation;editor
Abstract: V rámci výuky algoritmizace se algoritmy tradičně vizualizují pomocí vývojových diagramů. V tomto textu jsou popsány a ohodnoceny vývojové diagramy a podobné metody vizualizace pro právě tento účel, a zvláště pak možnosti jejich praktičtějšího použití v podobě interpretovatelného programovacího jazyka. Pro tyto účely jsou prozkoumány a porovnány již existující nástroje pro tvorbu a interpretaci vývojových diagramů. Tento výzkum je dále použit pro specifikaci vhodných vlastností vlastní verze takového nástroje tak, aby jej bylo možné použít pro výuku na ZČU, případně i jinde. Nástroj byl implementován a testování ukazuje, že je možné jej použít k určenému použití. Nástroj je navíc uzpůsoben tak, aby jej bylo možné dále rozšiřovat.
Abstract in different language: In the teaching of algorithmization, algorithms are traditionally visualized using flowcharts. This thesis describes and evaluates flowcharts and similar visualisation methods used to teach algorithmization, especially their more practical usage as an interpretable programming language. Already existing tools for creating and interpreting flowcharts are researched and compared. This research is further used to specify suitable properties for a custom version of such a tool, that could be used for education at UWB and potentially elsewhere. The tool is fully implemented, and testing shows that it is capable of the intended functionality. Additional features may also be easily realized due to the implemented structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
A19N0049Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce430,29 kBAdobe PDFView/Open
A19N0049Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce790,86 kBAdobe PDFView/Open
A19N0049Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce544,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.