Title: Exterier zemědělského traktoru - návrh koncepce a základní ergonomie
Other Titles: Exterior of an agricultural tractor - concept design and basic ergonomics
Authors: Dopita, Václav
Advisor: Korabečný Jan, Mgr. art.
Referee: Zelinka Jan, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49103
Keywords: design;traktor;biometan;autonomní řízení;pásový podvozek;zemědělství;budoucnost;životní prostředí
Keywords in different language: design;tractor;biomethane;autonomous steering;crawler;agriculture;future;environment
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem zemědělského traktoru. Zabýval jsem se třemi problémy, které jsem si definoval jako stěžejní pro mojí práci. Prvním bylo utužování půdy, které je způsobeno tlakem mnohatunových strojů na ornou půdu. Tento tlak jsem se rozhodl snížit zvolením pásového podvozku, který je k půdě šetrnější. Druhý problém byl vliv na životní prostředí. Většina dnešních traktorů je poháněna naftovými motory, které svými emisemi životní prostředí ohrožují. Pro svůj návrh traktoru jsem se rozhodl pro pohon na biometan. Hlavním důvodem výběru právě tohoto pohonu byla jeho výroba, která právě v zemědělských podnicích probíhá v bioplynových stanicích. Zemědělci by tedy mohly z odpadních surovin vyrábět palivo pro své stroje. Zároveň jde o jeden z nejekologičtějších pohonů, jaké prozatím k dispozici máme a jeho výroba je stejně tak neškodná. Třetím aspektem, který jsem ve své práci řešil, bylo řízení. Už dnes se na trhu objevují poloautonomní nebo i plně autonomní stroje. Zvláště v zemědělství je otázkou času, kdy se práce více zrobotizuje. Z tohoto důvodu jsem zvolil pro svůj návrh autonomní řízení traktoru. Traktor bude ovládaný pomocí GPS navigace a přes aplikaci v mobilním telefonu jej bude možné mít stále pod kontrolou. Díky prostoru, který by obyčejně zabíraly schody ke kabině, jsem tento prostor mohl plně využít pro nádrže na biometan, které tím pádem mohou být mnohem větší. Díky jejich velikosti, může traktor pracovat déle bez doplnění paliva. Přednostmi tohoto traktoru tedy jsou zejména šetrnost k půdě a životnímu prostředí, ekonomicky výhodný pohon pro zemědělce, časová úspora díky nepřetržité práci autonomního stroje a jeho celkový moderní vzhled.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I dealt with the design of an agricultural tractor. I dealt with three issues that I defined as crucial to my work. The first was soil compaction, which is caused by the pressure of multi-ton machines on arable land. I decided to reduce this pressure by choosing a crawler chassis that is more gentle on the ground. The second problem was the impact on the environment. Most tractors today are powered by diesel engines, which endanger the environment with their emissions. For my tractor design, I opted for biomethane propulsion. The main reason for choosing this drive was its production, which takes place on farms in biogas plants. Farmers could therefore use their raw materials to produce fuel for their machines. At the same time, it is one of the most environmentally friendly drives we have at our disposal and its production is just as harmless. The third aspect I dealt with in my work was driving. Semi-autonomous or even fully autonomous machines are already appearing on the market today. Especially in agriculture, it is only a matter of time before work becomes more detailed. For this reason, I chose autonomous tractor steering for my design. The tractor will be controlled by GPS navigation and it will be possible to keep it under control via the mobile application. Thanks to the space that the stairs to the cabin would normally take, I was able to make full use of this space for biomethane tanks, which can be much larger. Due to their size, the tractor can work longer bet refueling. The advantages of this tractor are therefore, in particular, respect for the soil and the environment, an economically advantageous drive for farmers, time savings due to the continuous work of the autonomous machine and its overall modern appearance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dopita.pdfPlný text práce6,84 MBAdobe PDFView/Open
Dopita_v.docxPosudek vedoucího práce30,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dopita_o.docxPosudek oponenta práce40,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dopita.pdfPrůběh obhajoby práce236,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.