Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKobes, Tomášcs
dc.contributor.authorŘímalová, Martinacs
dc.contributor.refereeLužný, Dušancs
dc.date.accepted2012-09-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:03Z
dc.date.available2011-07-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-30cs
dc.identifier45506cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4910
dc.description.abstractHlavním tématem této práce bylo speciální školství v České republice. Záměrem této práce bylo popsat, jaké změny zaznamenala praxe v těchto školách po legislativních změnách. Zajímalo mě, zda změny normativních textů mají vliv na změny v sociální praxi v této speciální instituci, či jsou tyto změny normativních předpisů jen ukázkou přeformulování legislativního rámce, a bez výraznějšího dopadu na praxi fungování ve školách. Tyto změny reprezentuje pak především vyhláška rušící koncept zvláštních škol, která reaguje na soudní spor vedený mezi skupinou romských občanů z Ostravy a Českou republikou Evropským soudem pro lidská práva. Budu vycházet z konceptu kritické diskursivní analýzy, která předpokládá, že pokud se změní normativní texty upravující fungování určité instituce, redefinuje se její diskursivní rámec a tím i praxe v instituci panující. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývala vymezením kritické diskurzivní analýzy jako metodologického východiska: její základní premisy a poté významnost trojdimenzionální koncept Normana Fairclougha. V další kapitole jsem mluvila o použité metodologii. Ve třetí kapitole jsem se věnovala genealogii speciálních škol od jejich počátku až po současnost. V poslední kapitole pak představím fungování těchto základních škol praktických na základě mnou provedených rozhovorů s ředitelkami škol a pozorování ve třídách.cs
dc.format97 (143 098)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectzvláštní školycs
dc.subjectzákladní školy praktickécs
dc.subjectvyhláška č. 73/2005 Sb.cs
dc.subjectkritická diskurzivní analýzacs
dc.subjectnormativní textcs
dc.subjectsociální praxecs
dc.titleKoncept zvláštních škol v České republice: Výzkum konzistence dokumentů rušících zváštní školy a následující praxecs
dc.title.alternativeThe Concept of Special Schools in Czech Republic: Research Papers Consistency Interfering Special School and Subsequent Practiceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this study was the special education in the Czech Republic. The aim was to describe the changes seen in these schools practice after legislative changes. I was interested in whether the changes of normative texts have an impact on changes in social practice in this special institution, and if these changes are just some reformulation of the legislative framework and with negligible impact on the functioning of practice in schools. These changes are represented by a decree canceling the concept of special education, that responds to a lawsuit between a group led by European Court of Human Rights between group of Roma people from Ostrava and the Czech Republic. I have used the concept of critical discourse analysis, which assumes, that if you change the normative texts governing the functioning of certain institutions, redefines its discursive framework and thus the practice prevailing in the institution. The work is divided into four chapters. The first chapter dealt with the definition of critical discourse analysis as methodological issues: the basic premise and significance of three-dimensional concept of Norman Fairclough. In the next chapter, I talked about the methodology which is used in this work. The third chapter is devoted to the genealogy of special schools from their inception to the present. In the last chapter I presented results of the analysis of interviews with the director of special education and classroom observation.en
dc.subject.translatedspecial schoolen
dc.subject.translatedlaw no. 73/2005 Sb.en
dc.subject.translatedcritical discourse analysisen
dc.subject.translatednormative textsen
dc.subject.translatedsocial practiceen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rimalova_DP_2012.pdfPlný text práce738,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vpdp12_Rimalova.docPosudek vedoucího práce34 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rimalova - mgr.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
rimalova.PDFPrůběh obhajoby práce174,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.