Název: Twilight a jeho čtenářstvo - analýza fenoménu Twilight (ságy Stmívání autorky S. Meyer)
Další názvy: Twilight and its readership - an analysis of the phenomenon of Twilight (Twilight Saga author S. Meyer)
Autoři: Laňková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4914
Klíčová slova: kultura;populární kultura;fanouškovství;gender;literatura;dívčí román;sága Twilight
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;popular culture;fandom;gender;literature;girls novel;Twilight saga
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu čtenářů Twilight ságy. Sága svým charakterem spadá do populární kultury.Empirická část práce je založena na metodách obsahové analýzy a polostrukturovaných rozhovorů. Obsahová analýza byla provedena na internetovém portálu ságy Twilight. Dále jsem zrealizovala polostrukturované rozhovory s dvanácti ženami, které se zaměřovaly na čtení ságy Twilight. Twilight sága má velkou základnu fanoušků, která se skládá z relativně mladých lidí, zejména dívek. Twilight saga dosáhla popularity v souvislosti s žánrovým zařazením do romantické literatury a romány pro dospělé.
Abstrakt v dalším jazyce: I have focused on an analysis of readers of Twilight saga in my diploma work. According to its characteristics this saga is numbered among pop culture. Empiric part of this work is founded on methods of content analysis and semi-structured interviews. Content analysis was made on Internet portal of Twilight saga. I realized semi-structures interviews with twelve women reading Twilight. Twilight saga has large fan base relatively which consists of low age-class girls especially. Twilight saga has reached the popularity by the correspondence of genre convention of romantic literature and novels for adults.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Lankova.pdfPlný text práce711,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lankova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lankova_Oponent.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
lankova.PDFPrůběh obhajoby práce126,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.