Title: MALOTRAKTOR
Other Titles: A small tractor
Authors: Baumanová, Lenka
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Siebert Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49149
Keywords: malotraktor;zemědělství;autonomní;řízení řidičem;univerzální stroj pro práci;struktura
Keywords in different language: small tractor;agriculture;autonomous;driver control;universal machine for work;structure
Abstract: Tématem mé diplomové práce je design malotraktoru. Práci jsem začala rešerší, během které jsem zabrousila jak do historie traktorů, tak ale do budoucnosti samotného zemědělství. V rámci rešerše jsem také našla obrázek detailu automobilu, ze kterého jsem tvarově vycházela pro základní tvar mého malotraktoru. Malotraktor je určen pro menší zemědělce, farmáře jako jejich univerzální stroj pro práci na poli, louce nebo v lese. Navrhovala jsem malotraktor poloautonomní, což znamená, že může fungovat sám jako robot v plně autonomním režimu řízen dálkově pomocí ovladače či aplikace, a zároveň stroj v případě potřeby může řídit člověk. Víko v zadní polovině se odklopí do svislé polohy a tím se otevře prostor pro řidiče. Víko pak v tomto režimu používání tvoří bezpečnostní rám. Tvarově je malotraktor ostřejšího charakteru se zkosenými hranami doplněný o oblejší tvary vycházející ze vzorku struktury umístěné na bočních plochách těla traktoru. Tato struktura vytváří i chladicí mřížku potřebnou k ochlazení motoru. Malotraktor je poháněn spalovacím motorem na biopalivo. Malotraktor je vybaven předním přípojným a zadním závěsným zařízením pro možnost připojení jakéhokoli nářadí a přídavného zařízení. Výstupem práce jsou skici, rendery a vizualizace a fyzický model v měřítku 1:6 tvořený pomocí 3D tisku.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis was the design of a small tractor. I started my search, during which I ground both the history of tractors and the future of agriculture itself. As part of the search, I also found a picture of the detail of the car, from which I based its shape on the basic shape of my small tractor. The small tractor is designed for smaller farmers, farmers as their universal machine for working in the field, meadow or forest. I designed a semi-autonomous small tractor, which means that it can function itself as a robot in a fully autonomous mode controlled remotely by a controller or application, and at the same time the machine can be controlled by a human if necessary. The lid in the rear half folds into a vertical position, opening up the driver's compartment. The lid then forms a safety frame in this mode of use. In terms of shape, the small tractor has a sharper character with bevelled edges, complemented by rounder shapes based on a sample of the structure located on the side surfaces of the tractor body. This structure also creates the cooling grille needed to cool the engine. The small tractor is powered by an internal combustion engine running on biofuel. The small tractor is equipped with a front attachment and a rear suspension device for the possibility of connecting any tools and additional equipment. The output of the work are sketches, renders and visualizations and a physical model in 1: 6 scale created using 3D printing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_malotraktor_elektronicky.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Baumanova.pdfPosudek oponenta práce528,92 kBAdobe PDFView/Open
Baumanova_0.pdfPosudek vedoucího práce502,38 kBAdobe PDFView/Open
Baumanova_1.pdfPrůběh obhajoby práce230,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.