Název: Náhrada škody pozůstalým
Další názvy: Compensation damage for the bereaved
Autoři: Kulhavá, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4915
Klíčová slova: náhrada škody;odpovědnost za škodu;škoda;pozůstalý;poškozený;nemajetková újma;satisfakce;jednorázové odškodnění;ochrana osobnosti;pojištění odpovědnosti za škodu
Klíčová slova v dalším jazyce: compensation damage;liability for damage;damage;bereaved;damaged;immaterial harm;one-time compensation;protection of the personality;insurance of the liability for damage
Abstrakt: Práce se zaměřuje na náhradu škody pozůstalým osobám v důsledku usmrcení fyzické osoby. V práci jsou definovány relevantní pojmy vztahující se k práci jako je odpovědnost za škodu, předpoklady vzniku odpovědnosti, škoda a druhy odpovědností.Jsou zde popsány a srovnány jednotlivé nároky pozůstalých osob z oblasti občanského, pracovního a pojistného práva. Velká pozornost je dána na uplatnění jednorázového odškodnění podle ustanovení § 444 odst. 3 ve spojitosti s uplatněním nemateriální újmy z titulu ochrany osobnosti podle ustanovením § 13 občanského zákoníku. Nechybí srovnání i z pohledu právního vývoje počínajícím Obecným zákoníkem občanským konče novým občanským zákoníkem. Závěr práci je věnován úvahám de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to the compensation damage for the bereaved due to death natural person. In this thesis is the definition of relevant terms such as damage and liability for damage. The fundamental chapter is devoted particular claims from the liability for damage for the bereaved from the field of civil, labor and insurance law.The focusing is given to the application of one-time compensation under the provision § 444 par 3 of the Civil Code in connection with the application of non-material damage arising from protection of the natural person under the provision § 13 of the Civil Code.There is also a comparison from the perspective of legal developments beginning in the ABGB till the new Civil Code. The end of this thesis is devoted my considerations de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Nahrada skody pozustalym.pdfPlný text práce764,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kulhava.pdfPosudek vedoucího práce845,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kulhava.pdfPosudek oponenta práce683,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kulhava.pdfPrůběh obhajoby práce351,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.