Title: Využitelnost dostupných dat pro prognózu intenzity dopravy generované územím
Authors: Blahník, Pavel
Advisor: Beran Daniel, Ing.
Referee: Martolos Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49162
Keywords: gis;dopravní modelování;prognóza dopravy;openstreetmap;otevřená data
Keywords in different language: gis;traffic modeling;traffic prognosis;openstreetmap;open data
Abstract: Tato práce se zabývá výpočtem intenzit generované dopravy s použitím volně dostupných dat. Text obsahuje shrnutí současných způsobů prognózy dopravních intenzit a popisuje strukturu vybraného datového zdroje. V další části se práce zabývá propojením metodiky výpočtu s datovým zdrojem a podrobně popisuje výpočet dopravních intenzit. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit automatizovaný proces pro výpočet generovaných dopravních intenzit z otevřených dat pro libovolné zájmové území. V rámci ověření kvality výsledků tohoto procesu bylo využito dopravních modelů pro zájmové území Plzeň-město a Klatovy.
Abstract in different language: This thesis deals with the calculation of traffic intensities using freely available data. The text contains a summary of current methods of traffic intensity prognosing and describes the structure of the selected data source. In the next part, the work deals with the connection of the calculation methodology with the data source and describes in detail the calculation of traffic intensities. The aim of the work was to design and verify an automated process for calculating the generated traffic intensities from open data for any area of interest. As part of the verification of the quality of the results of this process, transport models were used for the area of interest Plzeň-město and Klatovy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Blahnik_BP_2022.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
PO_Blahnik.pdfPosudek oponenta práce608,54 kBAdobe PDFView/Open
PV_Blahnik.pdfPosudek vedoucího práce965,52 kBAdobe PDFView/Open
Blahnik.pdfPrůběh obhajoby práce202,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.