Title: Příprava datových sad pro plnění časoprostorové databáze území
Authors: Belinger, Jiří
Advisor: Kepka Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Jedlička Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49163
Keywords: časoprostorová databáze území;stabilní katastr;originální mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880;reambulace;vektorizace;analýzy dat;výměnný formát
Keywords in different language: spatio-temporal database of territory;stable cadastre;original maps of the stable cadastre in scale 1 : 2 880;reambulation;vectorization;data analysis;exchange format
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a popis pracovního postupu a činností potřebných k získání, zpracování, zhodnocení a předání datových sad vhodných k naplnění časoprostorové databáze území. Celý postup je testován na geodatech získaných z reambulovaných originálních map stabilního katastru pro katastrální území Strašice. V rámci práce byla provedena rešerše podkladů potřebných pro další zpracování nebo pro porovnání zaměření práce s již dokončenými či probíhajícími podobnými projekty. Po výběru vhodných podkladů ke zpracování byly tyto materiály získány od příslušných institucí. Dále bylo provedeno jejich georeferencování a vektorizace a zvolena struktura vrstev a atributů vektorizovaných prvků s ohledem na obsah podkladů a výměnný formát zvolený pro předání do časoprostorové databáze území. Následně byly provedeny analýzy nad zpracovanými daty pro ověření přesnosti a využitelnosti získaných datových sad. Sady byly již od počátku zpracovávány tak, aby je bylo možné v předem určeném formátu začlenit do časoprostorové databáze území. Výstupem práce jsou tedy dvě vektorové datové sady z různých časových období umožňující analýzy nad nimi samotnými i jejich porovnání s libovolnými dalšími sadami začleněnými v časoprostorové databázi území.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the description of the workflow and activities required for the acquisition, processing, evaluation, and transmission of data sets suitable for filling the spatio-temporal database of the territory. This procedure is demonstrated on geodata obtained from reambulated original maps of the stable cadastre for cadastral territory of Strašice municipality. As part of the work, research of documents necessary for further processing or for comparison of work with already created or ongoing similar projects was performed. After selecting suitable documents for processing, these documents were obtained from the relevant institutions. Furthermore, their georeferencing and vectorization was performed and the structure of layers and attributes of vectorized elements was designed with regard to the content of documents and the exchange format chosen for transmission to the main database. Subsequently, analyses were performed on the data processed in this way to verify the accuracy and usability of the created data sets. These sets have been processed from the beginning in the way they can be integrated into the above-mentioned main database in a predetermined format. The output of the work are therefore two vector data sets from different time periods, enabling their analysing and their comparison with any other sets included in the spatio-temporal database of the territory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Belinger.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
PO_Belinger.pdfPosudek oponenta práce658 kBAdobe PDFView/Open
PV_Belinger.pdfPosudek vedoucího práce220,3 kBAdobe PDFView/Open
Belinger.pdfPrůběh obhajoby práce203,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.