Title: Specifické nástroje pro hodnocení kognitivních funkcí u adiktologických klientů z pohledu ergoterapeuta.
Other Titles: Specific Tools for the Assessment of Cognitive Functions in Addictology Clients from the Perspective of an Occupational Therapist
Authors: Havlíčková, Kateřina
Advisor: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Vrbská Veronika, MSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49179
Keywords: kognitivní funkce;adiktologie;ergoterapie;rehabilitace kognitivních funkcí;kognitivní screeningové nástroje
Keywords in different language: cognitive function;addictology;occupational therapy;rehabilitation of cognitive function;cognitive screening tools
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti kognitivního testování u klientů se závislostí v anamnéze, které by mohly být využitelné v ergoterapeutické praxi. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsán termín závislost, co vše tento termín znamená a jsou zde uvedena různá rozdělení závislostí. Dále se teoretická část věnuje vlivům různých návykových látek na kognitivní funkce a uvádí možnosti rehabilitace poškozených oblastí kognitivních funkcí. Závět teoretické části je zaměřen na ergoterapeutické hodnocení kognitivních funkcí s příklady screeningových nástrojů, vyvinutých přímo pro adiktologickou populaci. Praktická část je zaměřena na aplikovatelnost a využitelnost přeloženého anglického kognitivního testu Brief Executive function Assessment Tool - BEAT.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the possibilities of cognitive testing of clients with a history of addiction, which could be useful in occupational therapy. The thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. In the theoretical part, there is detailed description of the term addiction in general, particularly what is the meaning of this term and various distributions are in this part presented as well. Furthermore, the theoretical part deals with the effects of various addictive substances on cognitive functions and presents the possibilities of rehabilitation of damaged areas of cognitive functions. The conclusion of the theoretical part is focused on evaluation of cognitive functions from the point of view of occupational therapy with examples of screening tools developed directly for the addictology population. The practical part is focused on the applicability and usability of the translated English cognitive test named Brief Executive function Assessment Tool - BEAT.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlickova_Katerina_ERG_BP.pdfPlný text práce11,38 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Havlickova.pdfPosudek oponenta práce341,83 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Havlickova.pdfPosudek vedoucího práce298,33 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce350,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.