Title: Diferenciální diagnostika bolestí dolní končetiny
Other Titles: Differential diagnosis of lower limb pain
Authors: Haisová, Monika
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Rybová Štěpánka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49180
Keywords: diferenciální diagnostika;bolest;příčina;dolní končetina;vyšetření
Keywords in different language: differential diagnosis;pain;cause;lower limb;examination
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na diferenciální diagnostiku bolestí dolní končetiny. V úvodní části jsou popsány základní termíny spojené s bolestí, dolní končetinou a diferenciální diagnostikou. Praktická část práce je realizována formou kvalitativního výzkumného šetření a je postavena na tvorbě diagnostického průvodce, který byl aplikován na pacienty trpícími bolestmi dolní končetiny. Celkem bylo provedeno průvodcem deset respondentů, kteří byli rozděleni do dvou podskupin. U pěti respondentů byl průvodce aplikován, aniž by byla známa hlavní diagnóza. U dalších pěti respondentů byla nejdříve prostudována lékařská zpráva. V případě obou podskupin bylo docíleno uspokojivých výsledků, které vyšetřujícího obvykle zavedly ke správné hlavní diagnóze. Diagnostický průvodce by mohl sloužit jako vodítko k vyšetření bolesti dolních končetin a tím i zvýšit kvalitu zacílení fyzioterapeutické intervence.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the differential diagnosis of lower limb pain. The introductory part describes the basic terms associated with pain, lower limb and differential diagnosis. The practical part of the work is realized in the form of a qualitative research survey and is based on the creation of a diagnostic guide, which was applied to patients suffering from lower limb pain. A total of ten respondents were guided, who were divided into two subgroups. For five respondents, the guide was applied without knowing the main diagnosis. The other five respondents were first examined for a medical report. In the case of both subgroups, satisfactory results were obtained, which usually led the examiner to the correct main diagnosis. The diagnostic guide could serve as a guide to the examination of lower limb pain and thus increase the quality of targeting the physiotherapy intervention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace M. Haisova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK Haisova.pdfPosudek oponenta práce340,97 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Haisova.pdfPosudek vedoucího práce294,58 kBAdobe PDFView/Open
Haisova.pdfPrůběh obhajoby práce356,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.