Title: Využití funkční pohybové diagnostiky Functional Movement Screen ve fyzioterapii
Other Titles: Utilization of functional movement diagnostics Functional Movement Screen in physiotherapy
Authors: Sysel, Jakub
Advisor: Buriánek Adam, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49187
Keywords: functional movement screen;fms;gray cook;fms hodnocení;lední hokej;fms ve fyzioterapii;fms ve sportu
Keywords in different language: functional movement screen;fms;gray cook;fms evaluation;ice hockey;fms in physiotherapy;fms in sport
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití funkční pohybové diagnostiky Functional Movement Screen ve fyzioterapii. Práce popisuje vznik a základní principy této metody, přibližuje všech sedm testů, ze kterých se tato metoda skládá a věnuje se i jejímu autorovi Grayi Cookovi. Poslední kapitola je věnována lednímu hokeji a problematice zranění u hráčů ledního hokeje. Pro praktickou část byly vybrány dva testy této metody, které byly použity na testování sledovaného souboru probandů společně s vytvořeným dotazníkem. Po stanovení hypotéz následovalo odborné zpracování výsledků formou grafů a tabulek, následovalo porovnání výsledku se zahraniční literaturou. Výsledky této bakalářské práce mohou být použity jako podklad k dalšímu sledování.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the use of functional movement diagnostics called "Functional Movement Screen" in the field of physiotherapy. The thesis describes the origin and basic principles of this method, presents all seven tests that make up this method and also deals with its author Gray Cook. The last chapter is devoted to ice hockey and the issue about injuries of ice hockey players. Two tests of this method were selected for the practical part to test the monitored set of probands together with the created questionnaire. After the assessment of hypotheses followed a professional processing of the results in the form of graphs and tables followed by a comparison of the results with foreign literature. The results of this bachelor thesis can be used as a basis for further monitoring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sysel_Jakub_FYT_BP.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Sysel.pdfPosudek vedoucího práce288,91 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Sysel.pdfPosudek oponenta práce314,87 kBAdobe PDFView/Open
Sysel.pdfPrůběh obhajoby práce368,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.