Title: Ukázka kooperativního příjmu rádiových signálů pomocí sítě softwarově definovaných přijímačů
Other Titles: Demonstration of cooperative radio signal reception based on network of software defined receivers
Authors: Tomášek, Martin
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49201
Keywords: sdr;cubesat;diverzitní příjem;měkké a tvrdé rozhodování;vzlusat-2;lucky-7
Keywords in different language: sdr;cubesat;cooperative diversity;soft/hard desicion making;vzlusat-2;lucky-7
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá paralelním příjmem signálu z vhodně zvoleného zdroje vysílání a následným vyhodnocením získaných dat, jež jsou opatřena za použití softwarově definovaného rádia. Úvod obsahuje informace k datové komunikaci různých zdrojů signálu uvedených v zadání práce. Po zvolení radioamatérských satelitů jako vhodného zdroje příjmu jsou dále popsány datové rámce obsaženy ve vysílání satelitů Lucky-7 a VZLUSAT-2. Za účelem zachycení vysílání byla zprovozněna i pozemní stanice. Práce pokračuje detailním popisem skriptu pro vyhodnocení signálu vytvořeného v prostředí MATLAB. Z důvodu zachování splnitelnosti zadání nebyla vyhodnocována samotná komunikace satelitu s pozemní stanicí pro její komplexní datový tok a následně obtížnou manipulaci se signálem. Byly proto použity záznamy majáku satelitu, které obsahují podstatně méně dat. Konec práce zobrazuje výstup programu, který demonstruje několik základních metod pro vyhodnocení signálů při společném příjmu. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a přínos metody kooperativního příjmu.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to demonstrate spatially diverse receivement of radio signal via network of software defined radios. Introduction contains information concerning all available sources of broadcast stated in work tasks. After the radioamateur sattelites being chosen as usable source of broadcast, details of data structures of VZLUSAT-2 and Lucky-7 are stated. The ground station was created to obtain these data. Thesis then describes signal evaluation script, that was created in MATLAB. Because the satellites' communication mode data structure is very complex and hard to manipulate with, we chose its beacon as a reference for evaluation script. End chapter then provides numerous plots of cooperative recieved signals that undergone data evaluation by basic methods. Conclusion chapter then discusses results of this work along with benefits of cooperative diversity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna_prace_BP_Tomasek.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,76 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,53 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.