Title: Dědění ze závěti dle českého práva v porovnání s právem ukrajinským
Other Titles: Inheritance of wills under Czech law, compared with the Ukrainian law
Authors: Procházková, Lucie
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Skoblová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4926
Keywords: dědění;závěť;ukrajinské právo;občanský zákoník;notářský zápis;vydědění;neopomenutelný dědic;dědická nezpůsobilost;úschova závěti;centrální evidence závěti
Keywords in different language: inheritance;testament;ukrainian law;civil code;notarial deed;disinheritance;inalienable heir;inheritance incompetence;safekeeping of wills;central register of wills
Abstract: Tématem této diplomové práce je dědění ze závěti v porovnání s ukrajinským právem. Diplomová práce pojednává o institutu, který se neustále vyvíjí na základě novelizací občanského zákoníku, komentářů k občanskému zákoníku či ustálené soudní judikatury. Diplomová práce je systematicky rozdělena do čtrnácti kapitol, v nichž je rozpracována problematika závěti tak, aby byl čtenář postupně seznamován v prvních kapitolách s děděním ze závěti, s vývojem právní úpravy na území českém a ukrajinském. V diplomové práci se věnuji dědickým titulům, na které navazuje dědění ze závěti, vznik a zánik závěti včetně některých specifických rozdílů, které jsou typické pro zahraniční právní úpravu.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the inheritance of wills in comparison with Ukrainian law. This thesis deals with the Institute, which is constantly evolving based on an amendment to the Civil Code, Civil Code comments or settled case law. The thesis is systematically divided into fourteen chapters, in which the issue of wills developed so that the reader is gradually introduced in the first chapters of inherence, with the development of legislation in the Czech and Ukrainian. The thesis is devoted to succession titles, which is connected succession of wills, creation and extinction of the will, including some specific differences that are typical for international regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dedeni ze zaveti v porovnani s ukrajinskym pravem2012.pdfPlný text práce464,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce931,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce805,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce292,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.