Název: Dědění ze závěti dle českého práva v porovnání s právem ukrajinským
Další názvy: Inheritance of wills under Czech law, compared with the Ukrainian law
Autoři: Procházková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Skoblová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4926
Klíčová slova: dědění;závěť;ukrajinské právo;občanský zákoník;notářský zápis;vydědění;neopomenutelný dědic;dědická nezpůsobilost;úschova závěti;centrální evidence závěti
Klíčová slova v dalším jazyce: inheritance;testament;ukrainian law;civil code;notarial deed;disinheritance;inalienable heir;inheritance incompetence;safekeeping of wills;central register of wills
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je dědění ze závěti v porovnání s ukrajinským právem. Diplomová práce pojednává o institutu, který se neustále vyvíjí na základě novelizací občanského zákoníku, komentářů k občanskému zákoníku či ustálené soudní judikatury. Diplomová práce je systematicky rozdělena do čtrnácti kapitol, v nichž je rozpracována problematika závěti tak, aby byl čtenář postupně seznamován v prvních kapitolách s děděním ze závěti, s vývojem právní úpravy na území českém a ukrajinském. V diplomové práci se věnuji dědickým titulům, na které navazuje dědění ze závěti, vznik a zánik závěti včetně některých specifických rozdílů, které jsou typické pro zahraniční právní úpravu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the inheritance of wills in comparison with Ukrainian law. This thesis deals with the Institute, which is constantly evolving based on an amendment to the Civil Code, Civil Code comments or settled case law. The thesis is systematically divided into fourteen chapters, in which the issue of wills developed so that the reader is gradually introduced in the first chapters of inherence, with the development of legislation in the Czech and Ukrainian. The thesis is devoted to succession titles, which is connected succession of wills, creation and extinction of the will, including some specific differences that are typical for international regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dedeni ze zaveti v porovnani s ukrajinskym pravem2012.pdfPlný text práce464,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce931,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce805,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce292,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.