Název: Žaloba a žalobní právo
Další názvy: Action and the right of action
Autoři: Barčáková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wolfová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4930
Klíčová slova: žaloba;žalobní právo;civilní proces;občanský soudní řád;žalobce;žalovaný;sporné řízení;druhy žalob;judikatura;žalobní petit
Klíčová slova v dalším jazyce: action;right of action;civil proceedings;civil procedure code;suitor;defendant;contentious jurisdiction;kinds of actions;jurisprudence;prayer for relief
Abstrakt: Cílem diplomové práce je komplexní zpracování žaloby a žalobního práva v rámci civilního procesu. Úvodem je pojednáno o základních principech soudnictví a civilního procesu v souvislosti se žalobou. První kapitola se zabývá žalobou v rámci jejího historického vývoje. Od dob antického Říma až do dnešní doby prošly žaloba a žalobní právo rozsáhlým vývojem. Práce objasňuje žalobní právo z hlediska tří hlavních teorií. Další kapitola pojednává o rozdělení žalob z různých hledisek. Nejvíce pozornosti bylo zaměřeno na rozdělení žalob podle žalobního petitu. Dle žalobního petitu rozlišujeme žaloby osobní, na plnění a určovací. V práci je pozornost věnována také žalobě skupinové, konstitutivní či vzájemné. Poslední kapitola se týká dispozic se žalobou. Závěrem jsou stručně shrnuty hlavní poznatky práce a vyjádření k některým diskutovaným sporným otázkám souvisejícím s tématem. Práce se zabývá nejen otázkami teoretickými, ale také poukazuje na judikaturu soudů, která se utváří v rámci praktického právního života.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is a comprehensive elaborate of an action and the right of action in civil proceedings. The introduction is focused on fundamental principles of the judiciary and civil proceedings in connection with the action. The first chapter deals with the action in terms of its historical development. Since the days of ancient Rome to present the action and the right of action have undergone an extensive development. The thesis elucidates the right of action in terms of main three theories. Penultimate part deals with dividing of actions into five groups from different points of view. Most attention was focused on the dividing of actions according to the prayer for relief. According to prayer for relief actions are divided into status actions, actions for fulfillment and determine actions. The conclusion deals with the main findings of the thesis. Thesis deals with not only theoretical issues but also refers to the jurisprudence of courts, which is formed in a practical rule of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace _Lenka Barcakova.pdfPlný text práce620,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Barcakova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Barcakova.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Barcakova.pdfPrůběh obhajoby práce264,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.