Název: Vznik a zánik exekutorského úřadu
Další názvy: The commencement and termination of the judicial office
Autoři: Hobl, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Svoboda, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4931
Klíčová slova: exekutor;exekutorský úřad;vznik exekutorského úřadu;jmenování exekutorem;zánik exekutorského úřadu;exekuční řád;exekutorský koncipient;exekutorský kandidát;historie exekutorského úřadu;exekutorská komora
Klíčová slova v dalším jazyce: executor;executor office;commencemet of executor office;termination of executor office;historical development of execution;execution code;appointment of executor;chamber of executor
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je ,,Vznik a zánik exekutorského úřadu dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád), v platném znění. V diplomové práci jsem se snažil shrnout dosavadní poznatky teorie i praxe, přičemž jsem uvedl i vlastní názor k dané problematice. Rovněž jsem se pokusil upozornit na otázky, které mohou v praxi přinášet určité problémy a poskytnout návod na jejich možné řešení. Mým cílem tedy bylo podat komplexní, avšak srozumitelný a odborný pohled na tuto ne příliš širokou problematiku. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. Po nástinu historického vývoje exekuce jako takové v úvodní kapitole jsem se dále zabýval jednotlivými podmínkami, které musí splňovat uchazeč, který chce být jmenován soudním exekutorem. V třetí části je pojednáno zejména o jmenování exekutorem. V další části diplomové práce se zmiňuji o důvodech zániku exekutorského úřadu. V poslední, závěrečné části, podávám stručný přehled o holandské právní úpravě exekučního řádu, zejména o podmínkách vzniku a zániku exekutorské úřadu, přičemž jsem se snažil upozornit na některé odchylky od české právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma work topic is ?The commencement and termination of the judicial office? as per statute No 120/2001 dealing with judicial officers and execution activities (execution code) as amended in force.In my diploma work I have tried to summarize previous knowledge of theory as well as praxis at the same time with bringing my own opinion on studied subject. I have also attempted to point out the matters which could bring some problems in praxis, and to provide with methods of their possible solutions. I was aimed at presenting an all-embracing but comprehensible and professional view on this not very extensive subject. The work is divided into five main parts. After the outline of historical development of execution itself in the introductory part, I dealt with particular conditions which must the adept comply with to become a judicial officer in Part two. The third part concerns the judicial officer appointment. Subsequently, I describe the reasons which cause to the termination of the judicial office, and I also pursue the convertibility of the judicial office de lege ferenda. Finally, in the last part, I bring a brief overview of the juridical adaptation of the execution code in the Netherlands,dealing especially with the conditions of the commencement and termination of the judicial office while pointing out some divergences from the Czech juridical adaptation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Jaroslav Hobl.pdfPlný text práce389,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hobl.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta - Hobl.pdfPosudek oponenta práce502,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hobl.pdfPrůběh obhajoby práce318,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.