Název: Prameny obchodního práva a jejich explikace
Další názvy: Sources of commercial law and their explication
Autoři: Srbecký, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Raban, Přemysl
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4938
Klíčová slova: obchodní právo;obchodní zvyklosti;evropské právo;prameny práva;občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: commercial law;trade customs;european law;sources of law;civil code
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o pramenech obchodního práva. Práce se soustředí především na současnou českou právní úpravu, je však zapracována i úprava zahraniční a učiněna krátká stať o úpravě budoucí. Cílem práce je zpracovat přehledně danou oblast. Systematika zpracování je inspirována jak zahraniční, tak českou literaturou. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol obvykle dále členěných na několik podkapitol. První kapitolu tvoří úvod s vymezením samotného cíle práce. Druhá kapitola se vzhledem k teoretické povaze práce zaměřuje na základní teoretické otázky týkající se samotného vymezení pojmu a druhů pramene práva. Třetí kapitola se zabývá českou právní úpravu, přičemž se vyznačuje snahou o souhrnné zachycení dané problematiky. Vzhledem k povaze práce však nemůže být věnována jednotlivým pramenům obchodního práva zcela vyčerpávající pozornost. Šíře rozebrán je pojem obchodních zvyklostí a otázka vzájemného vztahu platného obchodního a občanského zákoníku. Pro utvoření představy, jakých důsledků může vztah obchodního a občanského zákoníku nabýt, je vytvořena podkapitola zabývající se povahou promlčení bezdůvodného obohacení v obchodně právních vztazích. Čtvrtá kapitola popisuje zahraniční právní úpravu. Pro komparativní část práce byla vybrána Italská republika a Indická republika. Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, které se věnují vybraným státům. Pozornost je soustředěna na základní poznatky spojené s prameny obchodního práva, některé z těchto poznatků pak byly použity v následující části práce. Pátá kapitola obsahuje poznatky de lege ferenda. V této části práce jsou shrnuty poznatky týkající se současné české právní úpravy, přičemž jsou navržena některá řešení, která by mohla vést ke zlepšení současného stavu. Nastíněna je také úprava budoucí, která je obsažena v návrhu občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Šestá kapitola je závěrečnou pasáží shrnující celý obsah diplomové práce. Diplomová práce obsahuje též seznam použité literatury, schéma a na samotném konci práce umístěnou přílohu.
Abstrakt v dalším jazyce: This final thesis deals with sources of business/commercial law. It is in particular focusedon current Czech legal regulations, but it incorporates as well foreign law regulations and it makes a short passage about future legislation. Purpose of this final thesis is to transparently elaborate its subject. Taxonomy of it is inspired by foreign and Czech literature. The thesis is divided into seven chapters, which are usually divided into several sub-chapters. First chapter is created by an introduction along with determination of purpose of the work. Second chapter is, due to the fact that this thesis is strongly theoretically based, focused on basic theoretical questions regarding to determination of concept and types of sources of business/commercial law. Third chapter concerns about Czech legal regulations, it makes an effort to summarize captured problems connected with determination of sources of business law. Considering the nature of this work, attention to particular sources of business/commercial law cannot be completely exhausting. Special attention is dedicated to terms of trade usage and to mutual relation of Civil code and Commercial code. To form an image about consequences arising from relation between Civil code and Commercial code sub-chapter concerning nature of limitations of actions of unjustified enrichment in commercial-law relationships is created. Fourth chapter is describing foreign law regulation. For comparative part of this thesis were chosen Italian Republic and Republic of India. The chapter is divided into two subchapters, which are dedicated to chosen states. Attention is concentrated on basic information connected with sources of business law in respective states. Some of these information were used in following chapter. Fifth chapter contains pieces of knowledge de lege ferenda. In this part of thesis information concerning current Czech law regulation are summarized. It contains as well some proposals of solutions, which could lead to improvement of contemporary state. This chapter as well delineates future legal regulations, whichare included in draft of Civil code and draft of Act on Corporations. Sixth chapter is last part of this thesis and it summarizes whole content of it. The thesis contains alsothe list of used literature, as well as the scheme and appendix at the very end. of it. Thesis contains as well the list of used literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Prameny obchodniho prava a jejich explikace.pdfPlný text práce894,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srbecky-1.pdfPosudek vedoucího práce59,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srbecky-2.pdfPosudek oponenta práce82,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srbecky Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce19,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.