Název: Vyživovací povinnost rodičů k dětem
Další názvy: Maintenance duty of parents towards children
Autoři: Beneš, Milan
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Radvanová, Senta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4942
Klíčová slova: vyživovací povinnost;rodinné právo;výživné;úprava výživného;stanovení výživného;nezletilé dítě;zletilé dítě;rozsah výživného;majetkové poměry;odůvodněné potřeby;životní úroveň
Klíčová slova v dalším jazyce: maintenance duty;family law;alimony;regulation of alimony;determination of alimony;minor child;major child;scope of alimony;property relations;rationale needs;life standard
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje přehled úpravy, která se týká vyživovací povinnosti k dětem jak nezletilým, tak zletilým. Na počátku práce je vysvětlen pojem výživného, historický vývoj, charakteristika a právní úprava této povinnosti. Následně je popsán vznik, trvání a zánik nároku na výživné. Dále pak subjekty vyživovací povinnosti, způsoby plnění a důvody, kdy je výživné stanoveno soudem. Další část je věnována kritériím pro stanovení výživného a způsobům určení jeho výše. Autor se zabývá i právní úpravou, kdy je obsažen mezinárodní prvek a změnami v budoucí úpravě, která je obsažena v novém Občanském zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis provides an overview of regulation, related to maintenance duty towards children as minors and majors. At the beginning of the theses is explained the maintenance concept, historical development, characteristics and its legislation. Subsequently follows a description of the origin, duration and termination of entitlement to alimony. Furthermore are described subjects of maintenance duty, methods of fulfillment, situations when the alimony is ordered by the court. Another part is devoted to the criteria for determination of maintenance and methods of determining its amount. The author considers international element in maintenance duty and deals with future regulation, which is included in the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce677,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Benes.pdfPosudek vedoucího práce897,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Benes.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Benes.pdfPrůběh obhajoby práce296,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4942

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.