Title: Testamentární dědická posloupnost v České republice v komparaci s právním řádem Velké Británie se zaměřením na Anglii
Other Titles: Testamentary succession of inheritance in the Czech Republic in comparison with the laws of Great Britain, focusing on England
Authors: Zemanová, Tereza
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Skoblová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4948
Keywords: Testamentární posloupnost;dědění ze závěti;závěť;dědictví;dědic;zrušení závěti
Keywords in different language: The Will;the testator;testatrix;inheritance;succession;succession of law;cancel of will
Abstract: V této diplomové práci se věnuji problematice Testamentární dědické posloupnosti v České republice v komparaci s právním řádem Velké Británie se zaměřením na Anglii. V mé práci se snažím porovnat dva rozdílné právní systémy, a sice český právní systém, a anglický. Nejprve jsem charakterizovala anglické právo jako celek, aby bylo jasné co je pro něj typické a z jakých právních předpisů vychází. Dále jsem svůj záměr směřovala k pojmu závěti jako právnímu titulu, kde jsem vymezila závěť v obou právních úpravách. V následujících kapitolách jsem pohovořila nejprve o druzích závětí v České republice a Anglii. Poté jsem pokračovala zhodnocením náležitostí závěti v obou právních úpravách. Zde jsem porovnávala náležitosti osoby pořizovatele, vůle, jejího projevu a také obsahové náležitosti. V neposlední řadě jsem pojednala o způsobech zrušení závěti v komparaci obou právních systémů. V poslední části mé práce jsem vyložila materii občanského práva v České republice jako takového a také jsem se věnovala přijatému novému kodexu občanského práva. A to z důvodu, žen ový zákoník má vstoupit v platnost již v roce 2014.
Abstract in different language: In my dissertation I described Testamentary succession of inheritance in the Czech Republic in comparison with the laws of Great Britain, focusing on England. In my work I try to compare two different legal systems, namely the Czech legal system and the Englich legal system. At first,I characterized the whole English law of succession, so its specifics would be clear to everybody as well as the legislation it is based on. I also directed the concept of intention as a testament legal title, which I will define in both jurisdictions. In the subsequent chapters I first spoke about the types of the Wills in the Czech republic and England. After that I continued appreciaton of the formalities of wills in the both jurisdictions. I have compared customer requirements, clearance, its expression and content requirements. In this dissertation I discussed the issue on how to cancel a will in the two legal systems. Finally I characterized the area of civil law in the Czech republic as well as the newly adapted Civil Code. It was necessary since the new Civil Code is coming into legal force in 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Testamentarni dedicka posloupnost v CR a Anglii.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Zemanova.pdfPosudek oponenta práce666,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zemanova.pdfPrůběh obhajoby práce277,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.