Title: Věcná břemena rozvodných sítí
Other Titles: Utility easements
Authors: Nový, Vladislav
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4951
Keywords: věcné břemeno;zákonné věcné břemeno;služebnost;nemovitost;rozvodné sítě
Keywords in different language: easement;legal easement;servitude;wayleave;tenement;utility networks
Abstract: Rozvodné sítě jsou v dnešní moderní společnosti naprosto nepostradatelné. První sítě byly budovány státem na veřejných nemovitostech. S rozvojem společnosti bylo nutno vést sítě také po soukromých nemovitostech. Proto bylo potřeba vyřešit právní vztahy mezi provozovateli sítí a vlastníky nemovitosti. Předmětem této diplomové práce jsou oprávnění provozovatelů sítí, které jim umožňují zřizovat a provozovat rozvodné sítě na cizích nemovitostech. Práce je zaměřena na sítě energetické (elektřina, plyn a teplo), elektronické komunikace, vodovody a kanalizace. V první kapitole je popsán vývoj zákonné úpravy v jednotlivých odvětvích. Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly, které obsahují popis oprávnění provozovatelů v příslušných zákonech. Podkapitoly také popisují zápis těchto práv do katastru nemovitostí a náhradu za omezení vlastnického práva. Druhá kapitola pojednává o současné právní úpravě. Hlavní kapitolou je kapitola číslo tři. Tato kapitola popisuje jednotlivé právní instituty, které jsou používány pro rozvodné sítě. Tyto právní instituty jsou zákonné služebnosti, zákonná věcná břemena a smluvní věcná břemena. Třetí kapitola také upozorňuje na některé problémy, které se objevily v praxi. Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání se zákonnou úpravou Velké Británie. Poslední pátá kapitola je zaměřena na zákonou úpravu ?de lege ferenda?. Kromě pohledu na nový občanský zákoník obsahuje tato část hodnocení stávající právní úpravy a návrhy jejích změn.
Abstract in different language: Utility networks are absolutely essential for the modern society. First networks were established on the public tenements by state. With development of society it was necessary to build the networks also on private tenements. Therefore it was needed to solve legal relations between the utility providers and the tenement owners. The subject of this thesis discusses rights to establish and operate utility networks on private tenements. This thesis is focused on energy branch networks (electricity, gas and heat), electronic communications, water supply and sewerage. History of legislation for particular branches is described in the first chapter. This chapter is divided into subheads which contain description of providers? rights in appropriate act. Subheads also describe registration of rights in land registry and refund for restraint of property rights. Second chapter deals with present legislation. The main chapter is chapter number three. This chapter describes particular legal institutes which are used for utility networks. These legal institutes are legal servitudes, legal easements and contractual easements. Third chapter also points out some issues which appeared in practice. Fourth chapter contains comparison to legislation of the Great Britain. The fifth and final chapter is focused on legislation ?de lege ferenda?. Besides view at new civil code this part contains evaluation of present legislation and suggestions for change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novy_Vladislav.pdfPlný text práce444,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novy.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Novy.pdfPosudek oponenta práce887,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novy.pdfPrůběh obhajoby práce284,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.