Title: Zásah do integrity osobnosti a její ochrana v rámci poskytování zdravotní péče
Other Titles: Interference in the personal integrity and protection by a health care assistance
Authors: Nitrianský, Igor
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Tesař, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4955
Keywords: Osobnostní práva;integrita osobnosti;autonomie vůle pacienta;soukromí pacienta;materiální a imateriální újma
Keywords in different language: Personal right;personal integrity;autonomy of patient;patient privacy;material and non material damage
Abstract: Předmětem této práce je rozbor ochrany základních právních hodnot pacienta při poskytování zdravotní péče. Úvodní část je zaměřena na specifikum právního vztahu lékaře a pacienta, a rozbor základních lidsko-právních dokumentů vztahujících se k tématu. Těžiště práce je orientované na autonomní vůli a soukromí, jako základní hodnoty pacienta. Pozornost je věnována institutu informovaného souhlasu, a to především způsobilosti dát tento souhlas a poučení před zákrokem. Prostor je věnován také problematice nucené hospitalizace. Část ochrany soukromí se zaměřuje na mlčenlivost zdravotnických pracovníků. V návaznosti na ty to vztahy a z nich plynoucí odpovědnost je v závěrečné části řešena otázka náhrady vniklé újmy a její pohled na odškodnění v případě porušení osobnostních práv. Průběžně text práce také poukazuje na komparaci stávající české právní úpravy s jinými právními řády. V neposlední řadě je zmíněn pohled nového občanského zákoníku na danou problematiku.
Abstract in different language: This thesis is an analysis of the legal protection of fundamentala values in the provision of health care assistance. The introducory part is derected to the specific legal realationship between physician and patient, and analysis of basic legal human documents related to the topic. The focus of the work is oriented on autonomous will and privacy as a fundamental value of the patient. Attention is paid to the Institute of informed consene, particularly the qualification to give consent and content and content of instruction before surgery. Space is also devoted to the issue od forced hospitalization. Part protection of patient privacy is then focused on the confidentiality of health staff. building on these relationships and the resulting liability is in the final section dealth with the question of compensation for damage and ingress of its view of the compensation in case of violation of personal rights. Ongoing work also highlights text on a comparison of current Czech legislation with other jurisdictions. Finally, it is mentioned view of the new Civil Code on the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE Nitriansky.pdfPlný text práce657,28 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nitriansky.pdfPosudek vedoucího práce665,28 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nitriansky.pdfPosudek oponenta práce990,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Nitriansky.pdfPrůběh obhajoby práce301,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.