Název: Nové a staré insolvenční/konkursní právo
Další názvy: Old and new Insolvency/Bankruptcy law
Autoři: Pácl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Jan
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4964
Klíčová slova: Insolvenční zákon;Zákon o konkursu a vyrovnání;úpadek;oddlužení;konkurs
Klíčová slova v dalším jazyce: Insolvency law;Act No. 328/1991 Coll. on Bankruptcy and Settlement;Act No. 182/2006 Coll. on Insolvency and its Resolution (Insolvency Act);bankruptcy
Abstrakt: Předložená práce byla vypracována za účelem přiblížit změnu v úpravě upadku u nás, po přijetí insolvenčního zákona. Primární snahou nebylo čtenáři podat vyčerpávající popis jednotlivých zákonných ustanovení, ale podat výklad k odlišnostem ZKV a InsZ. Úvodem mé práce se zabývám obecnými pojmy a termíny insolvenčního práva a dále připojuji exkurzi do historie konkursního a vyrovnacího řízení na našem území, což nám nastíní dlouhodobější vývoj insolvenčního práva. Závěrem první kapitoly se zmíním o ekonomických a sociálních důvodech úpravy řešení úpadku a o samotném pojmu úpadku. V druhé kapitole zmiňuji základní zásady, které insolvenční právo provází a podrobněji rozebírám principy ZKV a principy InsZ. Třetí kapitola přibližuje vznik, přijetí a významné novelizace ZKV, aby na základě těchto poznatků bylo srozumitelnější srovnání s insolvenčním zákonem ve čtvrté a páté kapitole mé práce. Čtvrtá kapitola věnována insolvenčnímu zákonu přiblíží důvod jeho přijetí a blíže nás seznámí s jeho členěním. Pátá kapitola by měla být nejvýznamnější svým přínosem z hlediska komparace mezi zákony. S ohledem na rozsah a téma práce se nebudu podrobně zabývat jednotlivými možnostmi řešení úpadku a zaměřím se na změny v úpravách, dále na stručné seznámení se s nevyhovujícími instituty ZKV a novými instituty řešení úpadku dle InsZ, vyjma úpadku finančních institucí. V závěru představím svůj názor na oblast insolvenčního práva, jeho perspektivy, na rozdíly využití zákonů o insolvenčním řízení v praxi a uvedu poznatky de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis, named New and old insolvency law, is focused on the area of insolvency law in the Czech Republic. It notices the differences between the act No. 328/1991 Coll., on Bankruptcy and Settlement and the act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and its Resolution (Insolvency Act). The submitted thesis was written with the purpose of approximation of changes in bankruptcy in the Czech Republic after the Insolvency Act was adopted. The primary effort does not consist in a detailed description of legal provisions for the reader but in offering a commentary on differences between the Bankruptcy and Settlement Act and Insolvency Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - ZCU L P _obnoveny_ _2_ - tisk.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacl-1.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacl-2.pdfPosudek oponenta práce981,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacl Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce292,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.