Title: "Slovácko sa nesúdí" aneb konec iniciátorů moravské iredenty
Other Titles: "No Trials in Slovácko" or End of leaders of Moravian irredentism
Authors: Janák, Viktor
Citation: JANÁK, V. "Slovácko sa nesúdí" aneb konec iniciátorů moravské iredenty. Slezský sborník, 2022, roč. 120, č. 1, s. 55-70. ISSN: 0037-6833
Issue Date: 2022
Publisher: Slezské zemské muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49676
ISSN: 0037-6833
Keywords: Mimořádný lidový soud;Uherské Hradiště;Národopisná Morava;iredentismus;Slovácko;retribuční soudnictví
Keywords in different language: Extraordinary people´s court;Uherské Hradiště;Národopisná Morava;Irredentism;Slovácko;Retributive justice
Abstract: Studie pojednává o konci většiny iniciátorů moravské iredenty z konce třicátých let 20. století, kteří se sdružovali ve spolku Národopisná Morava a kteří stanuli po skončení druhé světové války před Mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti. Cílem bylo popsat soudní procesy s jednotlivými aktéry, kteří se podíleli na vedení výše zmíněného spolku a zjistit do jaké míry se shodovala výše trestu určeného soudem s výší skutečných let strávených ve vězení či pracovních táborech v případě jednotlivých odsouzených. Záměrem bylo také poukázat i na rozdíly v udělených trestech v případě moravských iredentistů a jiných skupin, jež se rovněž provinily proti dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. známého taktéž jako Velký retribuční dekret.
Abstract in different language: The study focuses on the circumstances of the end of Moravian irredentist activities of late 1930s, grouped around a civic association called Národopisná Morava (Ethnographic Moravia). The leading figures of the initiative were prosecuted by Extraordinary People´s Court in Uherské Hradiště after the end of World War II. The aim of this article is to describe and analyse the court martials of particular personalities participating in the activities of above-mentioned association and to find out, whether (or why) the verdicts of the court and the time really spent in prisons and labour camps differed in individual cases. Another purpose of the research is to point out the diverse approach of the court towards the Moravian irredentists, compared to other political groups, prosecuted according to Presidential Decree No. 16/1945, also known as "Big Retribution Decree".
Rights: © Slezské zemské muzeum
© Slezské zemské muzeum
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SlSb_1_22_3.pdf7,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD