Název: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Další názvy: Passage of rights and duties from employment relations
Autoři: Vandrovec, David
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková, Dana
Oponent: Dittrich, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4982
Klíčová slova: pracovní právo;přechod práv a povinností;pracovněprávní vztahy;zákoník práce;zaměstnanci;zaměstnavatel;soukromé právo;práva;povinnosti;ochrana zaměstnance
Klíčová slova v dalším jazyce: labour law;passage of rights and duties;legal employment relations;labor code;employer;employees;private law;rights;duties;employees protection
Abstrakt: Práce se zabývá přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů jak vyplývá z ustanovení českého zákoníku práce i z evropské legislativy a je určena osobám z praktického života, které mají obecnou právní povědomost a potřebují získat jasnější přehled o tomto problému. Práce sumarizuje dosavadní poznatky problematiky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zasazuje je do kontextu pracovního práva platného v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the passage of rights and duties from employment relations, as is apparent from the provisions of the Czech Labour Code and the European legislation and is intended for persons from the practical life of a general legal awareness who need to get a clearer picture of this problem. The thesis summarizes the current knowledge the issue of transfer of rights and obligations arising from employment relations and puts them in the context of employment law in force in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vandrovec-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vandrovec-2.pdfPosudek oponenta práce923,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vandrovec David.pdfPrůběh obhajoby práce304,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.