Title: Předmět sporu
Other Titles: Subject of the dispute
Authors: Horáček, Petr
Advisor: Rabanová, Helena
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4992
Keywords: materiální koncepce;procesní koncepce;žalobní petit;předmět sporu;procesní nárok;předmět nároku;základ nároku
Keywords in different language: material legal concept;procedural legal concept;prayer for relief;matter in dispute;procedural claim;subject of the claim;basis of the claim
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je ?předmět sporu?. V první části je zpracováno téma ?vztah práva hmotného a procesního?, který se vyvíjel do různých názorových směrů. Jedná se především o materiálně právní koncepci, koncepci nadřazující procesní právo a koncepci vycházející rovnocennosti práva hmotného a procesního. Ve druhé části diplomové práce je prezentován rozbor žaloby v civilním soudním řízení. Je prezentován především popis aktuálně platných zákonných požadavků na podání perfektní žaloby. Jedná se o vymezení účastníků řízení, žalobního petitu, druhů žalob a specifikace povinností žalobce přednést soudu podstatná skutková tvrzení a navrhnout důkazy. Jako třetí část diplomové práce označuji zbývající kapitoly týkající se předmětu sporu. Popsání předmětu sporu určuje to, o čem je soud povinen jednat a rozhodnout a je významné z hlediska zkoumání překážek res iudicata, litispendence, změn žaloby nebo procesního nástupnictví. Vymezení předmětu sporu je v rukou žalobce; soud nemůže, až na výjimky, rozhodnout o jiném předmětu sporu. Předmět sporu je v převažující míře chápán jako procesní nárok, který má dvě složky: předmět nároku a základ nároku. Předmět nároku je žalobcem formulován jako požadovaný výrok budoucího soudního rozhodnutí. Základ nároku obsahuje právně významné skutečnosti, na nichž žalobce svůj návrh zakládá.
Abstract in different language: "Matter in dispute" is the topic of the diploma thesis submitted. In the first part, I deal with the topic of the "relation of the substantive and procedural law" which has developed into various lines of thought. It especially concerns a material legal concept, a concept giving precedence to the procedural law, and a concept arising from equality of the substantive and procedural law. In the second part of my diploma thesis, I present an analysis of an action in the civil judicial proceeding. Particularly, there is shown a description of currently valid statutory requirements for lodging a perfect action. It concerns a definition of the parties to a proceeding, a prayer for relief, types of actions, and specification of duties of a plaintiff to present to a court substantial assertions of facts and to move for evidence. I designated the remaining chapters relating to the matter in dispute as the third part of my diploma thesis. Description of the matter in dispute determines what a court is obligated to deal with and decide on, and it is important from the viewpoint of examination of res iudicata (matter adjudged) and pendente lite estoppels, alterations of an action or procedural succession. Definition of the matter in dispute is in the hands of a plaintiff; the court cannot - with exceptions - decide on a different matter in dispute. The matter in dispute is understood predominantly as a procedural claim which has two components: subject of the claim and basis of the claim. Subject of the claim is formulated by a plaintiff as requested holding of a future judicial decision. Basis of the claim contains legally important facts on which the plaintiff´s motion is based.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horacek 2012 Diplomova prace Predmet sporu.pdfPlný text práce830,61 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Horacek.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Horacek.pdfPosudek oponenta práce681,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Horacek.pdfPrůběh obhajoby práce270,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.