Title: Aplikace metod pro rozšíření datové sady EEG záznamu
Other Titles: Application of methods for generating EEG data
Authors: Lehečka, Jaroslav
Advisor: Šnejdar Pavel, Ing.
Referee: Brůha Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49931
Keywords: syntetická data;elektroencefalografie;eeg;augmentace dat;gan;neuronová síť;generative adversial network;generování dat
Keywords in different language: synthetic data;electroencephalography;eeg;data augmentation;gan;neural network;generative adversial network;data generation
Abstract: V současnosti je výzkum demence spojen s počítačovou vědou. Zpracovávání dat může být provedeno pomocí různých metod - hlavně strojového učení. Tyto metody vyžadují dostatek vstupních dat v náležité kvalitě. To je jediná cesta jak dosáhnou stanovených hodnot. Cílem této bakalářské práce je dogenerování syntetických dat pro větší robustnost klasifikačních algoritmů. Využito bylo různých metod (posun, šum, kombinace, GAN síť). Úpravou vstupních dat může být klasifikátor připraven i pro situace, kde je významně větší rušení nebo horší podmínky měření. Výsledky potvrzují, že použití strojového učení je možné pro rozšiřování datových souborů.
Abstract in different language: These days is research on dementia is connected with computer science. Data processing could be performed using various methods - mainly machine learning. These methods require sufficient input data in the appropriate quality. This is the only way to reach the set valules. The aim of this bachelor thesis is generating synthetic datasets for larger ones and more robust algorithms using studied methods. Different methods were introduced and applied (shift, noise, combination, GAN network). With changes made on input datasets, would be a classifier prepared for noisy datasets or worse measurement conditions. The results confirm that the usage of machine learning is really possible for dataset augmentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19B0121P.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
A19B0121P_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce108,01 kBAdobe PDFView/Open
A19B0121P_posudek.pdfPosudek oponenta práce176,76 kBAdobe PDFView/Open
A19B0121P_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce56,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.