Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPelech, Josefcs
dc.contributor.authorHons, Františekcs
dc.contributor.refereeVrabec, Josefcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:38Z
dc.date.available2010-01-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier49729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4998
dc.description.abstractKupní smlouva představuje zásadní právní institut, bez kterého je dnešní život takřka nepředstavitelný, a to jak pro člověka jako jedince, tak pro společnost a její ekonomiku jako celek. Právní úprava kupní smlouvy je právem považována za těžiště soukromoprávní úpravy smluvních vztahů, neboť právě kupní smlouva je v praxi nejčastěji uzavíraným smluvním typem. Diplomová práce je systematicky členěna do sedmi hlavních kapitol zabývajících se kupní smlouvou z různých úhlů pohledu. Po první kapitole, kterou tvoří tento úvod následuje nejprve historický vývoj kupní smlouvy. Pojednání o historickém vývoji kupní smlouvy v rámci novověku považuji za důležité zejména s ohledem na otázku inspiračních zdrojů nového občanského zákoníku, přičemž svůj význam má rovněž pro pochopení historických souvislostí, ze kterých pramení nedostatky stávající právní úpravy. Následující třetí kapitola pojednává o kupní smlouvě, tak jak je upravena v recentních právních pramenech. Právě roztříštěnost je typickým znakem současné právní úpravy kupní smlouvy. Jelikož naše soukromé právo vychází z dualismu práva občanského a obchodního jsou i závazkové právní vztahy upraveny duplicitně jak v rámci občanského tak obchodního zákoníku. Hovoříme-li o současné právní úpravě, nelze opominout úpravu kupní smlouvy v rámci mezinárodního práva, zejména Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Na kapitolu pojednávající o kupní smlouvě de lege lata navazuje kapitola čtvrtá, která se obecně zabývá tématem nového občanského zákoníku, a to nejprve z pohledu hlavních zásad, jež se v jeho rámci uplatňuji a dále pak z pohledu inspiračních zdrojů, ze kterých nový občanský zákoník vychází. Těžiště celé práce představuje kapitola pátá zabývající se úpravou kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku. V rámci této kapitoly je podrobně pojednáno o kupní smlouvě z nejrůznějších hledisek, přičemž zejména vzhledem k rozsahu daného tématu není možné zabývat se veškerými otázkami s kupní smlouvou souvisejícími. Komparaci nové a stávající právní úpravy kupní smlouvy je věnována kapitola šestá, v jejímž rámci jsou shrnuty nejvýznamější odlišnosti obou úprav. Poslední část diplomové práce tvoří závěr, v rámci kterého je nová úprava zhodnocena a mimo jiné je zde také popsán legislativní proces přijímání nového občanského zákoníku.cs
dc.format94cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkupní smlouvacs
dc.subjectobčanské právocs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.titleKupní smlouva v občanském právu z pohledu navrhovaného občanského zákoníkucs
dc.title.alternativeThe purchase contract in civil law from the perspective of the proposed Civil Codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe contract of purchase represents a crucial legal institute without which one can hardly imagine their lives. It is essential for individuals as well as the society and its economy as a whole. The legal framework of the contract of purchase is rightly considered as the core of the private law area of the contract law for the contract of purchase is the most commonly concluded agreement whatsoever. The dissertation is systematically divided into seven major chapters dealing with the contract of purchase from various points of view. After the first chapter, which consists of this introduction, there first follows the historical development of the contract of purchase. In my view, the focus on historical development within modern times is significant especially as the sources of inspiration for the new civil code and the comprehension of the historical continuity. This, once not followed, led to the flaws in our current legislation. The subsequent third chapter is dedicated to the contract of purchase as it is provided for in the contemporary legal sources. Plurality is the typical characteristic of the present legislation on the contract of purchase. Since our private law draws upon the dualism of the civil law and the commercial law, the legal obligations are regulated accordingly within both the civil and commercial code. The indispensable part of the present legislation is without any doubt the international perspective on the contract of purchase in terms of international law particularly the Treaty of Vienna on Contracts for the International Sale of Goods. The chapter concerning the contract of sale from de lege lata perspective is followed by chapter four in which there is generally presented the topic of the new civil code. At first there are mentioned main maxims used in this code and then it aims at the sources of inspiration upon which the new civil code draws. The core of the dissertation is contained in the fifth chapter regarding the legislation on the contract of purchase as it is stated in the new civil code. In terms of this chapter there are thoroughly discussed various aspects of the contract of purchase however some issues related to this topic cannot be addressed due to the limited extent of the work . The comparison of both the new and the current legal framework of the contract of purchase is addressed in chapter six whereby it summarizes the most relevant distinctions of these two pieces of legislation. The final part of the dissertation includes the conclusion in which the new legislation is assessed and it also describes the legislation process of passing the new civil code.en
dc.subject.translatedcontract of purchaseen
dc.subject.translatedcivil lawen
dc.subject.translatedcivil codeen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hons.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hons.pdfPosudek oponenta práce725,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hons.pdfPrůběh obhajoby práce353,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.