Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpačková Petra, Mgr. et Mgr.
dc.contributor.authorParák, Ondřej
dc.contributor.refereeEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-5
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:53Z-
dc.date.available2022-6-7
dc.date.available2022-11-10T14:45:53Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-8-22
dc.identifier91369
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50158-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem životní cyklus zaměstnance ve firmě, které je důležité pro systematickou práci se zaměstnanci. Cílem práce bylo zjistit současné postupy v životním cyklu zaměstnance ve zvolené firmě a na základě získaných informací z rozhovorů se zaměstnanci navrhnout opatření ve formě implementačních karet. První teoretická část vychází z odborné literatury a popisuje jednotlivé části životního cyklu zaměstnance. Vysvětluje postupy, které by měli probíhat v určité fázi práce se zaměstnanci. Praktická část v úvodu představuje základní informace o firmě. Třetí kapitola popisuje zvolenou metodu výzkumu a představuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z firmy. Poslední kapitola popisuje současnou situaci na základě získaných informací a představuje návrh opatření zanesených do implementačních karet, která následně bude prezentována firmě a zanesena do směrnice podniku.cs
dc.format106 s. (196 484 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectživotní cyklus zaměstnancecs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectfirmacs
dc.subjectgap analýzacs
dc.subjectimplementační kartacs
dc.titleŽivotní cyklus zaměstnance ve firměcs
dc.title.alternativeEmployee life cycle in a companyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the topic of the employee life cycle in the company, which is important for systematic work with employees. The aim of the thesis was to find out the current practices in the employee life cycle in the selected company and to propose measures in the form of implementation cards based on the information obtained from interviews with employees. The first theoretical part is based on the literature and describes the different parts of the employee life cycle. It explains the procedures that should take place in a certain phase of work with employees. The practical part in the introduction presents basic information about the company. The third chapter describes the chosen research method and presents the results of semi-structured interviews with respondents from the company. The last chapter describes the current situation based on the information obtained and presents a proposal for measures to be included in the implementation cards, which will then be presented to the company and included in the company directive.en
dc.subject.translatedlife cycle of an employeeen
dc.subject.translatedemployeesen
dc.subject.translatedcompanyen
dc.subject.translatedgap analysisen
dc.subject.translatedimplementation carden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ondrej Parak.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Parak_Ondrej_Oponent.pdfPosudek oponenta práce345,01 kBAdobe PDFView/Open
Parak Ondrej_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce120,39 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.