Title: Nachhaltigkeit und Umweltpolitik in Bayern als Inspirationsquelle für tschechische Entscheidungsträger
Other Titles: Sustainability and environmental policy in Bavaria as a source of inspiration for Czech decision makers
Authors: Mrázová, Ilona
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50199
Keywords: udržitelnost;udržitelná politika;bavorsko;inspirace;společensky odpovědné firmy
Keywords in different language: sustainability;environmental policy;bavaria;inspiration;socially responsible companies
Abstract: Autorka této diplomové práce se zabývá tématem udržitelnosti a udržitelné politiky v Bavorsku jako inspirace pro českou exekutivu, municipality a firemní management. Hlavním cílem této práce je shrnutí důležitých informací týkajících se udržitelnosti a na základě poznatků uvedených v teoretické a praktické části formulovat doporučení, která by mohla sloužit jako inspirace pro Českou republiku. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o informacích, které se vztahují k pojmu udržitelnost, jejímu vymezení a jednotlivým dimenzím. V dalších kapitolách se práce věnuje společensky odpovědným firmám a udržitelné politice v Bavorsku. Praktická část se dělí na čtyři kapitoly. V první kapitole je představena metodologie práce. Další kapitolu tvoří tři konkrétní příklady z Bavorska, které autorka práce vybrala na základě vyplněného dotazníku. Autorka sestavila základní principy udržitelnosti a zároveň navrhla zásady, které mohou být inspirativní i v České republice.
Abstract in different language: The author of this diploma thesis focuses on sustainability and environmental policy in Bavaria as a source of inspiration for Czech decision makers. The main aim of this thesis is to summarize important information related to sustainability and based on the knowledge presented in the theoretical and practical parts, to formulate recommendations that could be used as inspiration for the Czech Republic. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part discusses information related to the concept of sustainability, its definition and particular dimensions. The work is also dedicated to socially responsible companies and sustainable politics in Bavaria. The practical is divided into four chapters. The methodology of the work is presented in the first chapter. The next chapter consists of three concrete examples from Bavaria, which the author of the thesis selected on the basis of a completed questionnaire. The author compiled the basic principles of sustainability and at the same time proposed principles that can be inspiring for the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilona Mrazova DP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Mrazova Ilona_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,75 kBAdobe PDFView/Open
srpen 2022 oponent DP Ilona Mrazova .docxPosudek oponenta práce25,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000370.pdfPrůběh obhajoby práce408,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.