Title: Sledování vztahu funkce pánevního dna a aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře
Other Titles: Monitoring the relationship between pelvic floor function and the activity of the deep stabilization system of the spine
Authors: Kleinertová, Viktorie
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50216
Keywords: kvadratizace močového měchýře;stabilizace;funkce;hluboký stabilizační systém;pánevní dno
Keywords in different language: deep stabilization system;stabilization;function pelvic floor;bladder quadralization
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je prozkoumání možností testování či měření hlubokého stabilizačního systému. V teoretické části práce jsou vysvětleny poznatky o funkci pánevního dna a následně je podrobně popsána základní teorie hlubokého stabilizačního systému páteře lidského těla. Následuje popis funkční anatomie, fyziologie a odchylek pánevního dna. V úvodních kapitolách je také popsán správně zapojený hluboký stabilizační systém a jeho insuficience. Praktická část obsahuje 35 probandek, které byly vybrány náhodně a jedinou podmínkou bylo stanoveno pouze ženy před porodem. Tyto probandky se zúčastnily testování pomocí klinických testů dle Koláře, následovalo vyšetření lékařským tonometrem a diagnostickým ultrazvukem. Probandky procházely tzv. trojím sítem, které určovalo, zdali mají aktivní hluboký stabilizační systém či nikoliv. Kvadratizace močového měchýře byla následně zkoumána u probandek, které měly hluboký stabilizační systém páteře aktivní.
Abstract in different language: The content of this bachelor's thesis is an examination of the possibilities of testing or measuring a deep stabilization system. Theoretical part of the thesis contains knowledge about the function of the pelvic floor and detailed description of the deep stabilization system of the spine of the human body. The following chapters are mainly focused on description of the functional anatomy, physiology and deviations of the pelvic floor. The introductory chapters also describe a properly connected deep stabilization system and its insufficiency. The practical part contains 35 test subjects who were randomly selected and the only condition was determined to be only women before giving birth. These subjects participated in testing using clinical tests according to Kolář, followed by examination with a medical tonometer and diagnostic ultrasound. The probands were subjected to a so-called triple-netting procedure, which determined whether or not they had an active deep stabilisation system. Bladder quadration was then examined in probands who had an active deep spinal stabilization system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleinertova_Viktorie_FYT_BP.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Kleinertova.pdfPosudek vedoucího práce323,23 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Kleinertova.pdfPosudek oponenta práce326,16 kBAdobe PDFView/Open
Kleinertova.pdfPrůběh obhajoby práce367,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.