Title: Rozeznatelnost antigenních epitopů při analýze proteinů na středověké keramice
Other Titles: Recognition of antigenic epitopes in the analysis of proteins on medieval ceramics
Authors: Hejnová, Kateřina
Advisor: Pavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50240
Keywords: keramika;proteiny;elisa test;hmotnostní spektrometrie;antigen;hrad hausberg
Keywords in different language: ceramics;protein;elisa test;mass spectrometry;antigen;castle hausberg
Abstract: ELISA byla objevena před 50 lety. Mezi jeho přednosti patří spolehlivost a rychlost, dokáže detekovat antigen nebo protilátku ve velmi nízké koncentraci. Nevýhody mohou zahrnovat vybavení a časovou náročnost. Práce podporuje myšlenku, že nejspolehlivější pro analýzu potravin z archeologických pozůstatků je kombinace několika metod, jmenovitě hmotnostní spektrometrie a metody antigen-protilátka. Kombinace těchto metod podporuje přesnost a množství získaných dat. Přestože počet vzorků nebyl příliš reprezentativní, výsledky dávají určitou představu o rozdílech ve spotřebě potravin mezi vojáky na strážním zámku Hausberg a v podhradí. Na zámku vidíme větší podíl na spotřebě masa a kupodivu i mléka. Malý podíl obilovin naznačuje, že místní na polích preferovali například oves (Avena sativa) před obilovinami a ječmenem. Hmotnostní spektrometrie tato data nepotvrdila, ale prokázala proteiny od jiných savců, u kterých bylo podezření, že se do keramiky dostali sekundárně z hlíny obsahující zvířecí výkaly. Na základě 100% přítomnosti drůbežího trusu lze však předpokládat, že na zámku a v podhradí byla drůbež chována na vejcích. Jedním z hlavních výstupů práce je úspěšná aplikace metodiky detekce historicky tepelně opracovaného drůbežího masa a jeho odlišení od drůbežího trusu, který může být až po keramice sekundární. Důkazem existence drůbeže na lokalitě může být i samotná existence drůbežího trusu, i když existuje riziko nedávné kontaminace ze současného zemědělství. Za zajímavé vyblednutí lze považovat zbytky lidské krve v jedné z cév.
Abstract in different language: ELISA was discovered 50 years ago. Its advantages include reliability and speed, it can detect antigen or antibody in a very low concentration. Disadvantages can include equipment and time consuming. The work supports the idea that the most reliable for the analysis of food from archaeological remains is a combination of several methods, namely mass spectrometry and antigen-antibody methods. The combination of these methods supports the accuracy and amount of data obtained. Although the number of samples was not very representative, the results give some idea of the differences in food consumption between soldiers at the Hausberg guard castle and in the castle grounds. At the chateau we see a larger share of meat consumption and, surprisingly, of milk. The small proportion of cereals suggests that locals in the fields preferred, for example, oats (Avena sativa) to cereals and barley. Mass spectrometry did not confirm these data, but showed proteins from other mammals that were suspected of entering the pottery secondarily from clay containing animal feces. However, based on the 100% presence of poultry droppings, it can be assumed that poultry were kept on eggs in the chateau and in the castle grounds. One of the main outputs of the work is the successful application of the methodology of detection of historically heat-treated poultry meat and its differentiation from poultry manure, which can be secondary to ceramics. Evidence of the existence of poultry on the site may be the very existence of poultry manure, although there is a risk of recent contamination from current agriculture. Residues of human blood in one of the vessels can be considered an interesting fading.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Hejnova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hejnova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce137,23 kBAdobe PDFView/Open
Hejnova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Hejnova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.