Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.authorDubská, Natálie
dc.contributor.refereeKybic Petr, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-11-3
dc.date.accessioned2022-11-10T14:48:23Z-
dc.date.available2021-3-31
dc.date.available2022-11-10T14:48:23Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-23
dc.identifier87611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50299-
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována na téma kriminalistická taktika výslechu. Práce pojednává o pojmu výslechu jako takovém, co je jeho předmětem a co si klade za cíl. Dále je pojem výslechu rozpracován z pohledu trestněprávního, kriminalistického a forenzní psychologie. Dále se autor věnuje přípravě, neboť i přes svou četnost je výslech velmi komplexní a náročná kriminalistická praktická činnost. Poté je prostor věnován taktice a taktickým postupům navázaným na stadia výslechu a jeho druhy a vrcholí taktickými specifiky výslechu dětí, jehož součástí je rozhovor s policejními odborníky. Na závěr je krátce pojednáno o dokumentaci výslechu, bez níž by výslech nebyl jako důkaz pro účely trestního řízení použitelný.cs
dc.format82 (21 952 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvýslechcs
dc.subjecttaktika výslechucs
dc.subjectvýslech dětícs
dc.subjectspeciální výslechová místnostcs
dc.titleKriminalistická taktika výslechucs
dc.title.alternativeCriminalistic Interrogation Tacticsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is elaborated on the topic of criminalistic interrogation tactics. The thesis deals with the concept of interrogation as such, what is its object and what it aims at. Furthermore, the concept of interrogation is discussed from the perspective of criminal law, criminalistics and forensic psychology. Furthermore, the author discusses preparation, as despite its frequency, interrogation is a very complex and challenging criminalistic practical activity. Space is then devoted to tactics and tactical procedures linked to the stages of interrogation and its types, culminating in the tactical specifics of child interrogation, which includes an interview with police experts. Finally, the documentation of the interrogation is briefly discussed, without which the interrogation would not be usable as evidence for criminal proceedings.en
dc.subject.translatedinterrogationen
dc.subject.translatedinterrogation tacticsen
dc.subject.translatedinterrogation of childrenen
dc.subject.translatedspecial interrogation roomen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubska_DP_Kriminalisticka taktika vyslechu_2022.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Dubska.pdfPosudek oponenta práce193,77 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Dubska.pdfPosudek vedoucího práce788,02 kBAdobe PDFView/Open
pr. ob. Dubska.pdfPrůběh obhajoby práce266,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.