Název: Kyberšikana na základních a středních školách v Plzeňském kraji
Další názvy: Cyberbullying At Primary, Secondary And High Schools In The Pilsen Region
Autoři: Moravec, Josef
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5064
Klíčová slova: šikana;kyberšikana;kyberagresoři;typy kyberšikany;způsoby kyberšikany
Klíčová slova v dalším jazyce: bullying;cyberbullying;cyberagresors;types of cyberbullying;forms of cyberbullying
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá relativně novým fenoménem oblasti rizikového chování - kyberšikanou. Tato práce je rozdělena na dvě části - teoretická a praktická. První téma teoretické části je "klasická" šikana. Ve druhé kapitole rozebírám téma kyberšikany. Zabývám se rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou, způsoby, prostředky a rysy kyberšikany. Věnuji se typům kyberšikany a také typům kyberagresorů. Jádrem praktické části je výzkum realizovaný na základních a středních školách v Plzeňském kraji. Hlavním úkolem bylo zjistit, zda učitelé zúčastněných škol jsou schopni ve svých školách řešit kyberšikanu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with a relatively new phenomenon of a risk behaviour sphere - with cyberbullying. This work is devided into two parts - a theoretical part and a practical part. The first theme of the theoretical part is a "classic" bullying. I debate the theme of cyberbullying in the second chapter. I go into the differences between bullying and cyberbullying, the forms, tools and attributes of cyberbullying. I devote to the types of cyberbullying and to the types of cyber-aggressors too. A core of the practical part is a research, implemented in primary and high schools in the Pilsen region. The main task was to find out, if teachers of the interested schools are able to deal with cyberbullying in their schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Moravec.pdfPlný text práce932,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravec - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravec - oponent.pdfPosudek oponenta práce408,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravec - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.