Název: Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století v českých tištěných médiích
Další názvy: Reflection on the Arab-Israeli Conflict in the Thirties in the Czech Press
Autoři: Kábová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hanzová, Alena
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5078
Klíčová slova: arabsko-izraelský konflikt;30. léta;arabská revoluce;britský mandát v Palestině;židovské přistěhovalectví;sionismus;30. léta;formování česko-židovských vztahů;T. G. Masaryk;Edvard Beneš;analýza československých periodik
Klíčová slova v dalším jazyce: arab-israeli conflict;1930s;arab revolt;palestine mandate;jewish colonization;zionism;relation between Czech and Jews in 1930s;T.G. Masaryk;Edvard Beneš;analysis of the czechoslovakian press
Abstrakt: Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století očima českých tištěných médií. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla tuto problematiku arabsko-izraelského konfliktu v médiích prostudovat hlouběji. Cílem mé práce bylo zjistit co nejvíce informací o tom, jak se o tomto tématu psalo a hovořilo v době tehdejšího již demokratického Československa, jaký byl pohled československých médií na tuto problematiku, jestli byl zaujatý nebo čistě nestranný, do jaké míry byl ovlivněn vnitřní i mezinárodní politikou. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, jaký názor měli některé významné politické osobnosti tehdejšího Československa a jaký byl postoj široké veřejnosti na tuto problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: I have chosen the topic of the Reflection on the Arabian-Israeli Conflict in 1930s in the Czech Press as a subject of my theses because I wanted to study the issue of the Arab-Israeli Conflict in the Czech mass media closely. The aim of my study was to ascertain as much information about how it had been written and spoken about this topic in the time of the first democratic republic of Czechoslovakia and what was the opinion of Czechoslovakian Press on this problematic, if this view was prejudiced or unbiased and how much it was influenced by the internal and international politics. Another aim of this thesis was to find out what opinion were some of the important political personalities from the Czechoslovakia of and what the public meaning was. I have also intended to apply my expert knowledge that I have acquired during my studies at this university.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Kabova.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce437,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabova_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabova.pdfPrůběh obhajoby práce186,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.