Název: Vzpomínky na dětství (cyklus 7 obrazů)
Další názvy: Memories on infancy (cycle of 7 pictures)
Autoři: Valentová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5079
Klíčová slova: vzpomínka;výtvarný projekt;kresba;plexisklo;dětství
Klíčová slova v dalším jazyce: memory;art project;drawing;perspex;childhood
Abstrakt: Diplomová práce zpracovává téma Vzpomínky na dětství jako osobní vhled do mých vlastních vzpomínek, které se odehrávaly mimo jiné v rovině znovunalezení dětských hraček, které byly následně rozvedeny do deseti desek z průhledného plexiskla o rozměrech 86 x 127 cm a síle 2 mm. Formáty jsou pojednané kresbou lihovými a lakovými fixy. U obrazů s číslem 2 a 5 je kresba doplněna o barevný sprej. Tyto desky jsou skládány vždy po dvou tak, aby finální výsledek vytvořil cyklus pěti děl, která jsou zavěšena do prostoru. Součástí souboru je také kolekce návrhů, které předcházely finálnímu cyklu a směrovaly jeho charakter. Jsou průvodním materiálem, který dává nahlédnout do vývoje celé práce od jejího zrodu. Na tento materiál navazuje text první části diplomové práce, který je uveden nástinem současné české kresby, dále rozebírá inspirační složky, techniku a vznik těchto děl. Druhá část diplomové práce je věnována možnosti aplikace podobného tématu v pedagogické praxi, rozvedené do školního projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis handles the topic of childhood memories as a personal insight into my own memories that took, inter alia, in the plane of the reinventing of children's toys, which were subsequently detailed to ten plates of transparent Plexiglas screen dimensions of 86 x 127 cm, and thickness 2 mm. formats are pojednané drawing of spirit and lakovými markers. For images with the number 2 and 5 of the artwork is complemented by color spray. These plates are always folded after two, so that the final result has created a cycle of five works which are swung out into space. Part of the file is also a collection of proposals, which preceded the final cycle, and directing them to his character. Are the accompanying material, which gives an insight into the development of the whole work from its birth. This material is the text of the first part of the thesis, which is given a brief idea of contemporary Czech art, further discusses the inspirační folder, the technology and the creat ion of these works. The second part of the thesis is dedicated to the application options of a similar topic in pedagogical practice, set in school project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vzpominky na detstvi.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce335,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova - oponent.pdfPosudek oponenta práce498,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce215,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.