Title: Use of SW tool to support teaching technical subjects
Other Titles: Využití SW nástroje pro podporu výuky technických předmětů
Authors: Kratochvíl, Martin
Slámová, Ivana
Kalina, Tomáš
Hrdlička, Filip
Citation: KRATOCHVÍL, M. SLÁMOVÁ, I. KALINA, T. HRDLIČKA, F. USE OF SW TOOL TO SUPPORT TEACHING TECHNICAL SUBJECTS. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. October, s. 5858-5863. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2022
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85139165473
http://hdl.handle.net/11025/50846
ISSN: 1803-1269
Keywords: Tvar průřezu, Materiálová efektivita, Optimalizace výběru materiálů, Podpora výuky, SW nástroj
Keywords in different language: Cross-section shape, Material efficiency, Materials selection optimization, Teaching support, SW tool
Abstract: Softwarový nástroj pro návrh nosníku byl vytvořen pro vzdělávací účely. SW Tool je založen na standardních vzorcích rozšířených o Ashbyho teorii. Jedná se tedy o SW nástroj pro konstrukční návrh profilů s ohledem na jejich stabilitu a umožňující tvarovou optimalizaci pro co nejefektivnější využití materiálu. SW nástroj je specializovaný tak, aby pomohl studentům rychle a snadno vyhodnotit vhodný profil. Tento článek pojednává o softwarovém nástroji, který se používá pro výukové účely a byl v praxi testován jako součást vysokoškolského předmětu. Cílem bylo na několika úkolech ověřit, zda studenti dokážou tento nový softwarový nástroj používat, a shromáždit data o jejich přístupu a výsledcích. Všechna data byla porovnána a vyhodnocena. Z hodnocení vyplynulo, že softwarový nástroj je uživatelsky přívětivý a studenti je mohou bez problémů okamžitě používat.
Abstract in different language: Software tool for beam design was invented for educational purposes. SW Tool is based on standard formulas enhanced by Ashby’s theory. It is therefore a SW tool for structural design of profiles, considering its stability and enabling shape optimization for the most efficient use of the material. SW Tool is specialized to help the students evaluate suitable profile quickly and easily. This article deals with a software tool that is used for educational purposes and was tested in practice as a part of a university subject. The goal was to verify on several assignments, whether students are able to use this new software tool, and collect data about their approach and results. All the data were compared and evaluated. The evaluation showed that the software tool is user-friendly and students can use them immediately without any problems.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD