Název: Galerijní animace
Další názvy: Gallery animation in the museum of the Otava river region
Autoři: Prokopcová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5086
Klíčová slova: galerijní animace;interpretace;galerijní pedagog;vzdělávací program;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: gallery animation;interpretation;gallery educator;educational program;questionnaire
Abstrakt: Obsahem diplomové práce je konfrontace získaných zkušeností z teoretické a praktické průpravy v době studia na ZČU v Plzni s realizacemi galerijních animací v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Vlastní galerijní animace byly realizovány k výstavě malíře Teodora Buzu s názvem výstavy Tanec barev. Teoretickou část tvoří náhled na galerijní animace a na interpretaci výtvarného díla. Jako podklad pro analýzu praktických realizací sloužilo sepsání reflektivních bilancí a pořízeni videozáznamu a fotodokumentace. Práce ukazuje galerijní animace jako vhodný program umožňující seznamování účastníků s uměním a staví se na podporu zavádění galerijních animací jako inovativní výukové metody do škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on confronting the theoretical and practical experience obtained during the studies at the University of West Bohemia in Plzen and the realization of gallery animations in the Museum of the Otava River Region in Strakonice. The gallery animations themselves were realized during the exhibition of Teodor Buzu called Colour Dance. The theoretical part is comprised of the analysis of gallery animations and interpretation of visual art work. A write up of reflective evaluations and creating video- and photodocumentation were used as a basis for the analysis of practical realizations. The thesis presents gallery animations as a suitable program enabling the introduction of participants to art and supports the implementation of gallery animations as an innovative education method in schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Prokopcova.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokopcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokopcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce402,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokopcova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce157,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.