Název: Geografické aspekty mezinárodních manželství uzavíraných v Praze v letech 2002 - 2008
Další názvy: Geographical aspects of international marriages in Prague 2002 - 2008
Autoři: Hlistová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Oponent: Novotná, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5111
Klíčová slova: geografie;mezinárodní manželství;sňatek;kartografie;státní občanství;cizinci;Praha;Český statistický úřad;ArcGIS
Klíčová slova v dalším jazyce: geography;international marriages;wedding;cartography;citizenship;foreigners;Prague;Czech statistical office;ArcGIS
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na zpracování, analýzu a přehlednou vizualizaci dat z matričních úřadů na území Prahy a Českého statistického úřadu. Na začátku byl rozebrán postup získávání dat a následná práce s těmito daty v databázi MySQL. Autorka získala kompletní data pro svůj výzkum. Následuje rozbor literatury. V praktické části práce autorka konzultuje výsledky svého výzkumu. V programu ArcMap bylo zobrazeno prostorové rozmístění uzavírání multikulturních manželství na území Prahy pro období let 2002 ? 2008. Grafy v této práci zase přehledně vizualizují relativní hodnoty konzultovaných jevů. Pro jasné srovnání autorka nalezla na internetových stránkách ČSÚ počet cizinců, registrovaných na jednotlivých obvodech Prahy k datu 31. 12. 2005. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období v Praze, vstupovaly do mezinárodních manželství více Češky než Češi. Procentuálně bylo nejvíce Slováků a Slovenek, kteří uzavírali s osobami z Čech sňatek. Rok 2007 byl nejsilnější v počtu uzavřených manželství na pražských matrikách mezi roky, které tento výzkum studuje. Práce též obsahuje, ve kterých obvodech Prahy docházelo nejvíce k mezinárodním sňatkům. Byly to obvody číslo 4, 6, 8 a 10, kde je i nejvyšší počet registrovaných cizinců.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the processing, analysis and clear visualization of the registry office in Prague and the Czech Statistical Office. In the beginning was decommissioned process data acquisition and subsequent work with this data in a MySQL database. The author obtained complete data for their research. The analysis of the literature follows. In the practical part the author consulted the results of their research. In ArcMap program was shown, the spatial distribution of the conclusion of multicultural marriage in Prague for the period 2002 - 2008. Graphs in this paper again clearly visualize the relative value of consulted phenomena. For clear comparison the author found on the website of ČSÚ the number of foreigners, registered in various districts of Prague on Dec, the 31st 2005. It was found that in this period in Prague, international marriages entered into more than Czechs Czechs. Percentage was the most Slovakian who conclude a marriage between persons of Bohemia. The year 2007 was in number the strongest of marriages in the registers of Prague, that this research study. The work also includes, in witch districts of Prague occurred most international marriages. It was in districts number 4, 6, 8 and 10, where also is the highest number of registered foreigners.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sarka Hlistova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlistova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce406,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hlistova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce310,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hlistova.jpgPrůběh obhajoby práce134,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.