Title: Small and medium-sized enterprises in the service sector in the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the South-West region of the Czech Republic
Other Titles: Malé a střední podniky v sektoru služeb v podmínkách Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0: Situace v regionu Jihozápad ČR.
Authors: Vacek, Jiří
Dvořáková, Lilia
Skřivan, Lukáš
Citation: VACEK, J. DVOŘÁKOVÁ, L. SKŘIVAN, L. Small and medium-sized enterprises in the service sector in the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the South-West region of the Czech Republic. Economy of Region, 2022, roč. 18, č. 4, s. 1031-1045. ISSN: 2072-6414
Issue Date: 2022
Publisher: Institute of Economics of the Ural Branch of RAS
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51440
ISSN: 2072-6414
Keywords: malé a střední podniky (MSP);znalostně intenzivní služby (ZIS);podnikové služby;kvalitattivní výzkum;dotazníkové šetření;výběr vzorku;Průmysl 4.0;Společnost 4.0;region Jihozápad ČR
Keywords in different language: small and medium-sized enterprise (SME);knowledge-intensive services (KIS);business services;qualitative research;questionnaire research;sample selection;Industry 4.0;Society 4.0;South-West region of the Czech Republic
Abstract: Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu orientovaného na současnou a nadcházející adaptaci MSP v sektoru služeb na technologické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0. Hlavním cílem popisované fáze výzkumu byla identifikace, analýza a vyhodnocení současného stavu v tomto sektoru a jeho motivace a připravenost na přechod nových podmínek se speciálním důrazem na podniku v regionu Jihozápad ČR. K dosažení hlavního cíle úvodní fáze výzkumného projektu byly použity metody kvalitativního výzkumu (literární rešerše, metody explanace a interpretace, dotazníkové šetření a statistické vyhodnocení jeho výstupů). Byla formulována následující hypotéza: „Malé a střední podniky v sektoru služeb, které ve svých podnikatelských procesech využívají nové znalosti v managementu, jsou lépe připraveny na implementaci metod a nástrojů Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0. Výsledky výzkumu potvrzují výraznou potřebu v současnosti i budoucnosti posilovat znalostní a inovační potenciál zkoumaných organizací včetně rozvoje nových kompetencí zaměstnanců. Získané informace potvrzují nutnost přístupu k dostatečným interním i externím finančním zdrojům a silný zájem o spolupráci s akademickým sektorem při vývoji metod a nástrojů podporujících podniky v přípravě na nové podmínky. Ekonomický a sociální dopad pandemie Covid-19 dále posílil a urychlil nutnost rychlé, účelné a účinné adaptace MSP na technologické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0, která předurčuje jejich udržitelnost a konkurenceschopnost. Výsledky této fáze výzkumu a získané poznatky jsou základem pro pokračující výzkum v letech 2020 – 2021, který se soustředí na vypracování metodiky adaptace MSO v sektoru znalostně náročných služeb.
Abstract in different language: The contribution presents results of the research focused on the current and forthcoming adaptation of small and medium-sized enterprises in the service sector on technological, economic, social and environmental Industry and Society 4.0 conditions. The main goals of the presented research phase were identification, analysis and evaluation of present state of this sector and its motivation and preparedness to the transition to new conditions with specific focus on companies in the South-West region of the Czech Republic. Methods of qualitative research as desk research, explanatory and interpretation methods, questionnaire survey and statistical evaluation of data and information collected in the questionnaire survey were used to achieve the main goal of the research project´s introductory phase formulated in the following hypothesis: “Small and medium-sized enterprises in knowledge intensive sectors using in their business processes new knowledge, personal and organizational management achieve higher level of preparedness for implementation of methods and tools of Industry 4.0 and Society 4.0”. The results of the research document strong current and future need and usefulness of strengthening knowledge and innovation potential of the concerned companies including development of new competencies of their employees. Acquired information proved the necessity of access to sufficient internal and external financial resources and strong interest in cooperation with academic sector in development of methods and tools supporting relevant companies in their adaptation to new conditions. The economic and social impacts of the Covid-19 pandemic in 2020 further reinforced and accelerated the necessity of fast, effective, and efficient adaptation of small and medium-sized enterprises to the Society 4.0 technological, economic, and environmental conditions predetermining their sustainable operation. The results and outcomes of this phase of research created base for continued research in 2020/21 focused on development of methodology of small and medium sized knowledge intensive services adaptation.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SMEs in the Service Sector.pdf408,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD