Title: Napájecí technika a napájecí algoritmy
Other Titles: The charging equipment and the charging algorithms
Authors: Hrubec, Michal
Advisor: Hammerbauer, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5145
Keywords: nabíjení;nabíjecí zařízení;nabíjecí algoritmus;sekundární článek;bateriová sestava;vnitřní elektronika
Keywords in different language: charging;charger;charging algorithm;secondary cell;battery pack;internal electronics
Abstract: Tato disertační práce se zabývá problematikou současné nabíjecí techniky a nabíjecích algoritmů. Cílem je praktické řešení návrhu nového nabíjecího zařízení. Teoretická část práce popisuje elektrochemické články. Hlavní kapitola prezentuje používané konstrukční zapojení jednotlivých modulů nabíjecího zařízení v porovnání s vyvinutými zapojeními, které jsou vhodné ke konstrukci moderních univerzálních nabíjecích zařízení. Další kapitola se zaměřuje na nabíjecí algoritmy různých článků a zároveň i na celou strukturu programového vybavení nabíjecího zařízení. Práce se specializuje na spolupráci konstrukční a programové části s pozitivním dopadem na přehlednost programu a paměťové nároky. Dále jsou naměřeny výsledky chování navrženého zařízení.
Abstract in different language: This thesis deals with contemporary charging techniques and charging algorithms. The aim of the thesis is a practical solution of design of new charging equipment. The theoretical part of the thesis describes electrochemical cells. The main chapter presents applicated construction schemes of particular modules of the charging equipment. These are compared with designed schemes that are suitable to construction of modern universal charging equipments. The next chapter focuses of charging algorithms of different cells and all the structure of a charging equipment program. The thesis is also specialized to cooperation of the hardware and software parts with a positive effect on a transparency of the program and memory demands. The last section shows the results of the designed equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Hrubec_2011_27_4.pdfPlný text práce9,02 MBAdobe PDFView/Open
hrubec skol.pdfPosudek vedoucího práce367,61 kBAdobe PDFView/Open
hrubec opon.pdfPosudek oponenta práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
hrubec zapis.pdfPrůběh obhajoby práce522,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.