Title: Descriptive and inferential statistical analysis of expectations and needs of engineering students and graduates: a case study at the University of West Bohemia
Other Titles: Deskriptivní a inferenční statistická analýza očekávání a potřeb studentů a absolventů strojírenských oborů: případová studie na Západočeské univerzitě v Plzni
Authors: Wroblewski, Bartlomiej
Petrenko, Olesya
Citation: WROBLEWSKI, B. PETRENKO, O. Descriptive and inferential statistical analysis of expectations and needs of engineering students and graduates: a case study at the University of West Bohemia. Language Learning in Higher Education, 2022, roč. 12, č. 2, s. 477-494. ISSN: 2191-611X
Issue Date: 2022
Publisher: De Gruyter
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85143892226
http://hdl.handle.net/11025/51455
ISSN: 2191-611X
Keywords: angličtina pro specifické účely;angličtina pro strojírenství;akademická angličtina;analýza potřeb;potřeby absolventů;očekávání studentů
Keywords in different language: English for specific purposes;English for mechanical engineering;academic English;needs analysis;graduates’ needs;students’ expectations
Abstract: Dobrá znalost angličtiny pro specifické účely (ESP) mezi českými inženýry se zdá mít zásadní význam, protože obor strojírenství se rychle rozvíjí a český trh práce se stává stále více mezinárodním (Eurostat 2022). Autoři článku, kteří dohlížejí na kurzy ESP nabízené studentům Fakulty strojní (FST) na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni (Česká republika), se snaží reagovat na měnící se potřeby strojírenského oboru tím, že provádějí analýzy potřeb mezi studenty, absolventy univerzity a potenciálními zaměstnavateli a aktualizují obsahy kurzů ESP pro studenty strojírenství. Tento článek představuje srovnávací analýzu na základě dotazníku, který byl v roce 2021 distribuován mezi studenty a absolventy strojírenství. Prostřednictvím analýzy odpovědí, které se týkaly potřeb absolventů a očekáváními studentů ohledně používání ESP na pracovišti, zjistili autoři několik nesrovnalostí mezi odpověďmi, které obdrželi od studentů, a odpověďmi, které jim které obdrželi od absolventů. Na základě analýzy byla formulována hypotéza, že současní studenti mají někdy mylné představy o svém budoucím pracovním životě. K potvrzení této hypotézy budou v další fázi výzkumu dotazováni vybraní studenti a absolventi za účelem zajištění dodatečných informací. Autoři chtějí rovněž prověřit tuto hypotézu tím, že budoucí zaměstnavatelé v oblasti strojírenství odpoví na stejné výzkumné otázky.
Abstract in different language: A good command of English for Specific Purposes (ESP) among Czech engineers seems to be of crucial importance since the engineering field has been developing rapidly and the Czech labour market is becoming increasingly international (Eurostat 2022). The authors of the article, who supervise the ESP courses offered to the students of the Faculty of Mechanical Engineering (FST) at the University of West Bohemia (UWB) in Pilsen (Czech Republic), attempt to meet the changing needs of the engineering field by conducting needs analyses among students, university graduates and prospective employers, and keep their ESP courses’ syllabi up-to-date and relevant to their engineering students. This paper presents a comparative analysis of a questionnaire that was distributed in the year 2021 among UWB engineering students and graduates. Having analysed the responses that dealt with graduates’ needs and students’ expectations of using ESP in a workplace, the authors have noticed several discrepancies between the answers they received from the students and those they received from the graduates. Based on the analysis, a hypothesis that current students sometimes have misconceptions about their future work life has been formulated. To confirm this hypothesis, in the next stage of the research, selected students and graduates are to be interviewed to gather additional information. The authors also wish to examine this hypothesis by having prospective engineering employers reply to the same survey questions.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (OAJ)
Články / Articles (KEM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.1515_cercles-2022-2057.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD